telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Prawidłowy sposób formułowania zarzutów i wniosków w środkach odwoławczych i środkach zaskarżenia w kodeksie postępowania cywilnego

 15.05.2018 (wtorek)

 godz: 10:00-16:00, Warszawa

Cel szkolenia i program

I Środki odwoławcze

1.            Apelacja

a.            zarzuty naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego i ich właściwe  formułowanie,

b.            granice rozpoznania apelacji, a konieczność podniesienia zarzutu uchybień przepisom procesowym przez sąd w oparciu o treść art. 162 kpc

c.            kontrola niezaskarżalnych orzeczeń sądu I instancji w ramach art. 380 kpc,

d.            formułowanie wniosków apelacyjnych i zakres związania nimi przez sąd odwoławczy  (właściwe skorelowanie wniosków apelacji z zarzutami),

e.            nowy system koncentracji materiału dowodowego w oparciu o treść art. 207 k.p.c

2.            Zażalenie

a.            zaskarżalność postanowień Sądu I instancji w tym także orzeczeń wydanych w  wyrokach

b.            zaskarżanie postanowień sądu II instancji,

c.            wniosek o wstrzymanie wykonania postanowienia do czasu rozpoznania zażalenia w  kontekście natychmiastowej wykonalności orzeczeń sądu.

II.            Środki zaskarżenia – prawidłowy sposób ich formułowania

1.            Sprzeciw od wyroku zaocznego ze szczególnym uwzględnieniem wniosku o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności,

2.            Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym,

3.            Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym,

4.            Skarga na orzeczenia referendarza sądowego.

Prowadzący

Tomasz Chojnacki

Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Więcej informacji

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 549 PLN+23% VAT (675, 27 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word
* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl lub faksem na numer +48 22 378-29-50+48 22 378-29-50
  1. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem. Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 
  2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
  4. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
  6. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy Centrum Szkoleń EUreka s.c. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
  7. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu usług szkoleniowych.