telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Praca w rodzinie, w której występuje problem uzależnienia od alkoholu oraz przemocy, jak słuchać, żeby słyszeć, jak pomagać, żeby pomóc – zasady komunikacji z osobą doznającą oraz stosującą przemoc – warsztaty dla ośrodków pomocy społecznej.

11.10.2017 (środa)

godz: 10:00-16:00, Warszawa

Cel szkolenia i program

Cel:

 1. 1.Skuteczne komunikowanie się w środowisku uzależnionym, w którym występuje uzależnienie od alkoholu i przemocy.
 2. 2.Rozpoznania i dobra diagnoza ww. środowiska.
 3. 3.Efektywne moderowanie, które ogranicza i eliminuje zachowania niepożądane.
 4. 4.Kształtowanie umiejętności prospołecznych u osoby doznającej i stosującej przemoc .
 5. 5.Trening wnioskowania moralnego.

Efekty:

Uczestnik nabędzie kompetencje służące rozumieniu i dobremu rozpoznaniu werbalnych i poza werbalnych uwarunkowań formatujących środowisko rodzin, w którym występuje uzależnienie od alkoholu i przemocy. Zdobędzie umiejętności i dyspozycje umożliwiające inicjowanie przedsięwzięć i koordynowanie działań służących poprawie relacji międzyludzkich w środowisku, w którym występuje problem uzależnienia od alkoholu oraz przemocy.

Program szkolenia:

1.Natura i pochodzenie postaw.

2.Sytuacje społeczne a przemoc.

3.Czynniki, które zakłócają rzetelne rozpoznanie środowiska:

a.skarżenie się;

b.unikanie szczerości;

c.proszenie o pomoc.

4.Źródła zachowań agresywnych – przemoc fizyczna, emocjonalna i ekonomiczna:

a.profil osoby doznającej przemocy;

b.profil osoby stosującej przemoc;

5.Komunikacja – werbalne i pozawerbalne narzędzia służące budowaniu relacji z nadawcą i podmiotem zachowań przemocowych:

a.przygotowanie do rozmowy;

b.udzielanie wskazówek;

c.przekonywanie innych;

d.radzenie sobie z gniewem;

e.radzenie sobie z oskarżeniem;

f.praktykowanie samokontroli.

6.Komponenty wielostronnej interwencji skierowanej na zmianę zachowań agresywnych:

a.trening umiejętności zachowań prospołecznych;

b.trening kontroli złości;

c.trening zasad etycznych.

7.Kluczowe elementy procesu nabywania umiejętności:

a.modelowanie;

b.przeuczenie;

c.transfer zachowań.

8.Ewaluacja umiejętności.

Prowadzący

Mariola Konopka - trener z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, od lat zarządza grupami, które zajmują się tworzeniem strategii i  skutecznej komunikacji w środowiskach  trudnych i zagrożonych. Dyrektor Wydziału Strategii Edukacyjnej, Badań i Analiz w ZKO, współpracowała z Centrum Praw Kobiet prowadząc warsztaty dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej. Autorka programów wychowawczych, profilaktycznych, adaptacyjnych i materiałów szkoleniowych. Na co dzień pracuje z osobami  ze środowisk niewydolnych wychowawczo i zagrożonych wykluczeniem. Od trzech lat współpracuje z Instytutem Kształcenia Ustawicznego. Ukończyła Pedagogikę, Filozofię, Zarządzanie i Coaching.

Więcej informacji:

Cena:

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 349 PLN+23% VAT (429,27 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word
* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl lub faksem na numer +48 22 378-29-50+48 22 378-29-50
 1. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem. Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 
 2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 4. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 6. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy Centrum Szkoleń EUreka s.c. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
 7. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu usług szkoleniowych.