telefon

Zadzwoń do nas:

534 003 935
534 006 501

534 007 315


chwilowki

Szkolenie

Postępowanie egzekucyjne w praktyce z uwzględnieniem kosztów windykacyjnych oraz ostatnich zmian prawnych.

 22.10.2018 r. (poniedziałek) 

 godz: 10.00-16.00, Warszawa

Cel szkolenia i program

I. Zagadnienia wstępne;
1. Istota i zasady ogólne administracyjnego postępowania egzekucyjnego;
2. Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu egzekucyjnym;
3. Podmioty i uczestnicy w postępowaniu egzekucyjnym
4. Rola wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym
5. Organy egzekucyjne i ich właściwość
II. Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji
1. Etapy postępowania egzekucyjnego
2. Czynności poprzedzające wszczęcie egzekucji administracyjnej
3. Obowiązki wierzyciela, upomnienie i wyjątki od obowiązku doręczenia upomnienia,
4. Tytuł wykonawczy i jego poprawność, wezwanie przed egzekucyjne
5. Współpraca wierzyciela z organem egzekucyjnym
6. Poszukiwanie majątku dłużnika, postępowanie o wyjawienie majątku
7. Środki egzekucji administracyjnej (omówienie wybranych środków)
8. Zasady wyłączenia i zwolnienia spod egzekucji, odstąpienie od czynności egzekucyjnych
9. Środki zaskarżenia stosowane w egzekucji administracyjnej i sądowej

 • zarzuty na prowadzone postępowanie egzekucyjne
 • skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego
 • żądanie wyłączenia spod egzekucji rzeczy lub prawa majątkowego
 • wniosek o zwolnienie spod egzekucji

III. Ostatnie oraz zapowiadane zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
IV. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej
V. Zakończenie a umorzenie postępowania egzekucyjnego
VI. Koszty egzekucyjne
1. Opłata manipulacyjna – (wysokość, podstawa obliczenia opłaty manipulacyjnej)
2. Opłata egzekucyjna

 • Miarkowanie kosztów egzekucyjnych
 • Podstawa obliczenia opłaty egzekucyjnej
 • Opłaty za czynności egzekucyjne

3. Wydatki egzekucyjne
4. Procedura poboru kosztów egzekucyjnych

 • Koszty ponoszone przez zobowiązanego
 • Koszty ponoszone przez wierzyciela
 • Wielość wierzycieli a czynności egzekucyjne
 • Pobór kosztów egzekucyjnych w pełnej lub ograniczonej wysokości
 • Zawiadomienia i postanowienia o wysokości powstałych kosztów-terminy

5. Stosowanie ulg w zakresie kosztów egzekucyjnych
6. Przedawnienie kosztów egzekucyjnych:
7. Wydatki związane z przekazaniem wierzycielowi wyegzekwowanej należności / opłata komornicza

 • wysokość opłaty komorniczej
 • wyłączenie należności od opłaty komorniczej
 • postanowienie w sprawie opłaty komorniczej

VII. Rejestr Należności Publicznoprawnych

 • Pojęcie i istota Rejestru Należności Publicznoprawnych
 • Dane wpisywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych
 • Zakres kwotowy wpisu do Rejestru Należności Publicznoprawnych
 • Sprzeciw jako środek prawny
 • Postępowanie o wpis do Rejestru Należności Publicznoprawnych.

Prowadzący

Ekonomista i prawnik, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) o specjalności "Gospodarka i administracja" oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku "Prawo administracyjne", ukończył również studia podyplomowe w zakresie „Rachunkowości i kontroli finansowej”. W 2008 ukończył aplikację administracyjną potwierdzoną egzaminem państwowym. Przede wszystkim praktyk jak również teoretyk zajmujący się zagadnieniami postępowania administracyjnego i podatkowego, egzekucji administracyjnej, a także finansów publicznych i gospodarowaniem mieniem przez jednostki samorządu terytorialnego, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w organach administracji publicznej zarówno pierwszej jak i drugiej instancji oraz w jednostce samorządu terytorialnego. Pracownik administracji publicznej, audytor wewnętrzny i zewnętrzny w zakresie egzekucji administracyjnej oraz procedur kontroli zarządczej. Wykładowca przedmiotów ekonomicznych i administracyjnych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, współpracownik firm szkoleniowych oraz trener wieloletnim doświadczeniem, z powodzeniem szkolący pracowników sektora administracji państwowej i samorządowej.

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 499 PLN+23% VAT (613,77 PLN brutto).

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Więcej informacji

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word