telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315


Szkolenie

Postępowanie egzekucyjne w administracji.

 20.10.2017 (piątek)

godz: 10:00-16:00, Warszawa

Cel szkolenia i program

Zajęcia w formie wykładu interaktywnego z udziałem uczestników. Podczas zajęć będą prezentowane konkretne problemy praktyczne.W toku wykładu będą formułowane kazusy, a uczestnicy będą proszeni o udział w dyskusji i prezentowanie własnych pomysłów na ich rozwiązanie. Pod przewodnictwem trenera zostaną wypracowane wzorce postępowania w ramach instytucji postępowania egzekucyjnego, w tym formuły pouczeń i pism kierowanych do stron postępowania.

Program szkolenia:

 1. Pojęcie obowiązku publicznoprawnego;

 2. Rodzaje obowiązków publicznoprawnych;

 3. Rodzaje sankcji prawnych:

 1. karne;

 2. administracyjne;

 3. nieważności;

 4. egzekucji;

 1. Pojęcie egzekucji;

 2. Pojęcie postępowania egzekucyjnego;

 3. Problem dopuszczalności kwestionowania obowiązku publicznoprawnego w toku egzekucji;

 4. Podstawa i zakres stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

 5. Zbieg egzekucji;

 6. Nowe zasady postępowania administracyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

 7. Postępowanie zabezpieczające: pojęcie, środki, tryb, skutki;

 8. Postępowanie egzekucyjne w administracji a cywilne postępowanie egzekucyjne;

 9. Zakres stosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

 10. Podstawy egzekucji;

 11. Podmioty postępowania egzekucyjnego:

 1. wierzyciel;

 2. zobowiązany;

 3. organ egzekucyjny;

 4. osoby trzecie;

 5. podmioty na prawach strony;

 6. uczestnicy postępowania egzekucyjnego;

 1. Przedmiot egzekucji;

 2. Wszczęcie egzekucji;

 3. Rodzaje egzekucji;

 4. Środki egzekucji należności pieniężnych;

 5. Środki egzekucji obowiązków niepieniężnych;

 6. Zasady postępowania egzekucyjnego;

 7. Środki zaskarżenia i środki nadzoru egzekucji administracyjnej;

 8. Tok egzekucji administracyjnej: czynności procesowe i wykonawcze;

 9. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego;

 10. Umorzenie postępowania egzekucyjnego;

 11. Koszty egzekucji;

 12. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy.

Prowadzący

dr Joanna Wegner-Kowalska

Adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego Zakład Postępowania Administracyjnego Porównawczego Uniwersytetu Łódzkiego adwokat, Radca Prawny ekspert sejmowej Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Zmian w Kodyfikacjach podczas prac nad reformą postępowania administracyjnego, druk sejmowy 1183 członek Zespołu do spraw reformy postępowania administracyjnego przy Prezesie Naczelnego Sądu Administracyjnego, członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej. Autor ponad 30 publikacji z prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjneg adwokat, radca prawny, obecnie prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką specjalizując się w sprawach administracyjnych prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego.

Więcej informacji:

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 479 PLN+23% VAT (589, 17 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów biurowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Możliwość przesyłania zgłoszenia upływa na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word

I . Wstęp

                Profesjonalny pełnomocnik to pełnomocnik skuteczny ale także przewidujący i nieufny.

II. Pełnomocnictwo

1.       Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania treści pełnomocnictwa.

a.       Wpływ rodzaju pełnomocnictwa na wynagrodzenie pełnomocnika.

b.      Zakres pełnomocnictwa w kontekście możliwości zaskarżenia orzeczeń sądu oraz obowiązek kontroli jego treści przez przeciwnika procesowego.

c.       Treść pełnomocnictwa, a kwestie związane z zarzutem potrącenia.

 

2.       Posługiwanie się pełnomocnictwem przez pełnomocnika (dołączenie pełnomocnictwa i jego odpisu).

a.       Weryfikacja odpisu pełnomocnictwa.

b.      Brak należytego umocowania, a zarzut nieważności postępowania.

c.       Prawidłowe uwierzytelnienie pełnomocnictwa.

d.      Ograniczenie zakresu pełnomocnictwa.

e.      Tymczasowe dopuszczenie pełnomocnika do udziału w spawie.

f.        Wypowiedzenie pełnomocnictwa, a działanie za stronę.

III. Postępowanie pełnomocnika przed złożeniem pozwu.

1.       Argumenty przemawiające za skorzystaniem przez pełnomocnika z mediacji.

2.       Wynagrodzenie pełnomocnika, a mediacja.

3.       Tajemnica mediacji.

IV. Rozróżnienie sprawy cywilnej od sprawy gospodarczej i jej znaczenie z punktu widzenia pracy pełnomocnika.

1.       Wpływ właściwości funkcjonalnej na właściwość miejscową, a spór kompetencyjny. Prawidłowa rola pełnomocnika.

2.       Konstytutywne elementy sprawy gospodarczej.

a.       Definicja przedsiębiorcy.

b.      Działalność gospodarcza a zawodowa.

c.       Kiedy spór pozostaje w związku z prowadzona działalnością gospodarczą.

V. Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania pozwu przez pełnomocnika.

1. Wskazanie podstawy prawnej dochodzonych roszczeń.

2. Możliwość wskazania kilku ewentualnych podstaw prawnych wraz
z uzasadnieniem faktycznym podstawy żądania.

3. Przytoczenie okoliczności uzasadniających właściwość sądu.

 

VI. Twierdzenia jakie powinny być składane przez pełnomocników na różnych etapach postępowania w świetle obowiązującego systemu koncentracja materiału dowodowego.

1.       Pozew, a system koncentracji materiału dowodowego.

2.       Ocena pracy pełnomocnika przez pryzmat dobrych obyczajów ( art. 3 kpc). Zakres nadużywania praw procesowych i konsekwencje jego złamania.

3.       Relacja art. 207 § 5 kpc do obowiązków pełnomocnika wynikających z treści art. 132 kpc.

4.       Prawo strony wynikające z treści art. 217 § 1 kpc, a obowiązek sądu pominięcia spóźnionych przytoczeń ( art. 207 § 6 kpc).

5.       Składanie przez pełnomocnika pism procesowych w toku postepowania.

6.       Problematyka zarzutów w postepowaniu cywilnym.

7.       Rola pełnomocnika w przypadku realizowania przez sad obowiązków wynikających z treści art. 210 § 21 kpc oraz art. 212 kpc.

8.       Problematyka późniejszego zgłoszenia twierdzeń i wniosków dowodowych.

9.       Nowe przesłanki umożliwiające uwzględnienie spóźnionych twierdzeń
i wniosków dowodowych i prawidłowe działanie pełnomocnika w tym zakresie ( art. 162 kpc).

VII Ocena profesjonalizmu pełnomocnika przez pryzmat  prawidłowego formułowania wniosków dowodowych.

1.       Przesłanki decyzji sądu w zakresie dopuszczenia lub oddalenia wniosku dowodowego jakie powinien znać pełnomocnik.

2.       Prawidłowa reakcja pełnomocnika na dopuszczenie przez sąd dowodu
z urzędu.

VIII. Prawidłowy sposób formułowania przez pełnomocnika zarzutów i wniosków
w środkach odwoławczych i środkach zaskarżenia .

1.       Konieczność zaskarżenia postanowień Sądu I instancji zawartych
w wyrokach.

2.       Granice rozpoznania apelacji, a konieczność podniesienia przez pełnomocnika zarzutu dotyczącego uchybienia przez sąd przepisom procesowym w oparciu o treść art. 162 kpc.

3.       Prawidłowe działanie pełnomocnika w celu kontroli niezaskarżonych orzeczeń Sądu I instancji w ramach art. 380 kpc.

4.       Prawidłowe formułowanie przez pełnomocnika zarzutów naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego.

* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl lub faksem na numer +48 22 378-29-50+48 22 378-29-50
 1. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem. Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 
 2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 4. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 6. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy Centrum Szkoleń EUreka s.c. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
 7. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu usług szkoleniowych.