telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie
Nowe zasady składania oświadczeń majątkowych – ustawa o jawności życia publicznego

 20.04.2018 (piątek)

 godz: 10:00-16:00, Warszawa

Cel szkolenia i program

 1. Ustawa o jawności życia publicznego – główne założenia nowej regulacji:
a) wejście w życie nowej ustawy (początek obowiązywania, przepisy przejściowe);
b) podstawowe założenia wynikające z nowej regulacji;
c) problematyka ustawy o jawności życia publicznego – najważniejsze zmiany przepisów i ich skutki.

2. Podstawa prawna składania nowych oświadczeń majątkowych – zakres podmiotowy oraz przedmiotowy:
a) nowy katalog podmiotów zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych;
b) od kiedy powstaje obowiązek składania oświadczeń majątkowych;
c) nowy zakres danych podlegających ujawnieniu;
d) terminy składania oświadczeń majątkowych;
e) stan majątkowy ujawniany w oświadczeniach;
f) obowiązek ujawniania zmiany sytuacji majątkowej;
g) zasada jawności oświadczeń majątkowych.

3. Kontrola oświadczeń majątkowych:
a) podstawy kontroli;
b) podmioty zobowiązane do kontroli;
c) zakres kontroli danych ujawnianych w treści oświadczeń;
d) zasady oraz termin korekty oświadczeń.

4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy:
a) rodzaje sankcji za złożenie oświadczenia majątkowego po terminie ustawowym lub podanie w oświadczeniu majątkowym nieprawdy;
b) przesłanki odpowiedzialności podmiotów podlegających przepisom ustawy;
c) kompetencje Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

5. Wypełnianie oświadczeń majątkowych w praktyczne (z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego):
a) zasady wypełniania oświadczeń majątkowych;
b) wpływ ustroju majątkowego małżonków na treść danych ujawnianych w oświadczeniach majątkowych;
c) omówienie poszczególnych elementów treści oświadczeń majątkowych;
d) najczęstsze błędy popełniane w praktyce przy wypełnianiu oświadczeń majątkowych.

Prowadzący

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i zajęć dydaktycznych na rzecz podmiotów administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorców oraz uczelni wyższych. Doświadczony praktyk w zakresie prowadzenia spraw sądowych, administracyjnych i sądowo- administracyjnych, egzekucyjnych, w tym reprezentacji w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W działalności zawodowej oraz szkoleniowej zajmuje się problematyką prawa administracyjnego (w tym w szczególności postępowania administracyjnego, sądowo – administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji, samorządu terytorialnego, dostępu do informacji publicznej oraz oświadczeń majątkowych), publicznego prawa gospodarczego (gospodarki komunalnej, nieuczciwej konkurencji oraz prawa zamówień publicznych), prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego (w tym w szczególności problematyką spółek handlowych oraz prawa zobowiązań). Doświadczenie dydaktyczne oraz trenerskie zdobyła prowadząc szkolenia i zajęcia m.in. dla: jednostek samorządu terytorialnego, państwowych osób prawnych, Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkoła Bankowej we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu, Toruńskiej Szkoły Wyższej, inspektorów kontroli skarbowej oraz przedsiębiorców.

Zapraszamy również na szkolenie:

Nowe zasady dostępu do informacji publicznej– ustawa o jawności życia publicznego

Więcej szczegółów: LINK

Więcej informacji:

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 549 PLN+23% VAT (675, 27 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów biurowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Możliwość przesyłania zgłoszenia upływa na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word

I . Wstęp

                Profesjonalny pełnomocnik to pełnomocnik skuteczny ale także przewidujący i nieufny.

II. Pełnomocnictwo

1.       Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania treści pełnomocnictwa.

a.       Wpływ rodzaju pełnomocnictwa na wynagrodzenie pełnomocnika.

b.      Zakres pełnomocnictwa w kontekście możliwości zaskarżenia orzeczeń sądu oraz obowiązek kontroli jego treści przez przeciwnika procesowego.

c.       Treść pełnomocnictwa, a kwestie związane z zarzutem potrącenia.

 

2.       Posługiwanie się pełnomocnictwem przez pełnomocnika (dołączenie pełnomocnictwa i jego odpisu).

a.       Weryfikacja odpisu pełnomocnictwa.

b.      Brak należytego umocowania, a zarzut nieważności postępowania.

c.       Prawidłowe uwierzytelnienie pełnomocnictwa.

d.      Ograniczenie zakresu pełnomocnictwa.

e.      Tymczasowe dopuszczenie pełnomocnika do udziału w spawie.

f.        Wypowiedzenie pełnomocnictwa, a działanie za stronę.

III. Postępowanie pełnomocnika przed złożeniem pozwu.

1.       Argumenty przemawiające za skorzystaniem przez pełnomocnika z mediacji.

2.       Wynagrodzenie pełnomocnika, a mediacja.

3.       Tajemnica mediacji.

IV. Rozróżnienie sprawy cywilnej od sprawy gospodarczej i jej znaczenie z punktu widzenia pracy pełnomocnika.

1.       Wpływ właściwości funkcjonalnej na właściwość miejscową, a spór kompetencyjny. Prawidłowa rola pełnomocnika.

2.       Konstytutywne elementy sprawy gospodarczej.

a.       Definicja przedsiębiorcy.

b.      Działalność gospodarcza a zawodowa.

c.       Kiedy spór pozostaje w związku z prowadzona działalnością gospodarczą.

V. Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania pozwu przez pełnomocnika.

1. Wskazanie podstawy prawnej dochodzonych roszczeń.

2. Możliwość wskazania kilku ewentualnych podstaw prawnych wraz
z uzasadnieniem faktycznym podstawy żądania.

3. Przytoczenie okoliczności uzasadniających właściwość sądu.

 

VI. Twierdzenia jakie powinny być składane przez pełnomocników na różnych etapach postępowania w świetle obowiązującego systemu koncentracja materiału dowodowego.

1.       Pozew, a system koncentracji materiału dowodowego.

2.       Ocena pracy pełnomocnika przez pryzmat dobrych obyczajów ( art. 3 kpc). Zakres nadużywania praw procesowych i konsekwencje jego złamania.

3.       Relacja art. 207 § 5 kpc do obowiązków pełnomocnika wynikających z treści art. 132 kpc.

4.       Prawo strony wynikające z treści art. 217 § 1 kpc, a obowiązek sądu pominięcia spóźnionych przytoczeń ( art. 207 § 6 kpc).

5.       Składanie przez pełnomocnika pism procesowych w toku postepowania.

6.       Problematyka zarzutów w postepowaniu cywilnym.

7.       Rola pełnomocnika w przypadku realizowania przez sad obowiązków wynikających z treści art. 210 § 21 kpc oraz art. 212 kpc.

8.       Problematyka późniejszego zgłoszenia twierdzeń i wniosków dowodowych.

9.       Nowe przesłanki umożliwiające uwzględnienie spóźnionych twierdzeń
i wniosków dowodowych i prawidłowe działanie pełnomocnika w tym zakresie ( art. 162 kpc).

VII Ocena profesjonalizmu pełnomocnika przez pryzmat  prawidłowego formułowania wniosków dowodowych.

1.       Przesłanki decyzji sądu w zakresie dopuszczenia lub oddalenia wniosku dowodowego jakie powinien znać pełnomocnik.

2.       Prawidłowa reakcja pełnomocnika na dopuszczenie przez sąd dowodu
z urzędu.

VIII. Prawidłowy sposób formułowania przez pełnomocnika zarzutów i wniosków
w środkach odwoławczych i środkach zaskarżenia .

1.       Konieczność zaskarżenia postanowień Sądu I instancji zawartych
w wyrokach.

2.       Granice rozpoznania apelacji, a konieczność podniesienia przez pełnomocnika zarzutu dotyczącego uchybienia przez sąd przepisom procesowym w oparciu o treść art. 162 kpc.

3.       Prawidłowe działanie pełnomocnika w celu kontroli niezaskarżonych orzeczeń Sądu I instancji w ramach art. 380 kpc.

4.       Prawidłowe formułowanie przez pełnomocnika zarzutów naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego.

* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl lub faksem na numer +48 22 378-29-50+48 22 378-29-50
  1. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem. Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 
  2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
  4. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
  6. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy Centrum Szkoleń EUreka s.c. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
  7. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu usług szkoleniowych.