telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Ochrona danych osobowych według RODO w jednostce opieki zdrowotnej

 11.04.2018 (środa)

 godz: 10:00-16:00, Warszawa

Cel szkolenia i program

Cel szkolenia:

Otrzymanie praktycznych wskazówek pozwalających na realizację nowych obowiązków przez jednostki ochrony zdrowia po dniu 25 maja 2018 roku. Zaznajomienie uczestników z potencjalnymi ryzykami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych. Nabycie informacji niezbędnych do prawidłowego wdrożenia zasad wynikających z nowych przepisów prawa. 

Forma szkolenia:

 • Wykład, 
 • Praktyczne przykłady,
 • Model dyskusyjny,
 • Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

 

 Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu to m.in.:

 • zapoznanie się obowiązkami i uprawnieniami wynikającymi z RODO,
 • przygotowanie do prawidłowego wdrożenia i realizacji zasad RODO,
 • otrzymanie praktycznych wskazówek jak postępować w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych,
 • zapoznanie  się ze sposobami ochrony danych osobowych w praktyce. 

Program szkolenia: 

1) Reforma ochrony danych osobowych - zakres stosowania przepisów prawa Unii Europejskiej oraz prawa polskiego.

2) Nowa definicja „danych osobowych” wg RODO.

3) Przetwarzanie danych wrażliwych w jednostce ochrony zdrowia.

a) Nowe kategorie danych,

b) Sposoby zabezpieczeń.

4) Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w jednostce ochrony zdrowia.

5) Nowe obowiązki Administratorów Danych na gruncie RODO.

6) Prowadzenie monitoringu naruszeń oraz obowiązek ich zgłaszania organowi nadzorczemu.

a) Procedura,

b) Kiedy  należy poinformować o naruszeniu organ nadzorczy,

c) Kiedy  należy zawiadomić osobę fizyczną o naruszeniu jej danych.

7) Prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych.

8) Nowe podejście do zabezpieczeń w zakresie danych osobowych wg RODO.

9) Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania i domyślna ochrona danych osobowych.

10) Zarządzenie ryzykiem wg RODO.

11) Nowy zakres obowiązków informacyjnych.

12) Nowe uprawnienia osób, których dane są przetwarzane.

a)  Prawo do sprostowania 

b)  Prawo do ograniczenia przetwarzania,

c)  Prawo do zgłoszenia sprzeciwu,

d)  Prawo dostępu do danych,

e)  Prawo do przenoszenia danych,

f) „Prawo do zapomnienia”.

13) Uregulowanie outsourcingu usług świadczonych na rzecz jednostki ochrony zdrowia na gruncie RODO.

a) Nowe elementy umów powierzenia przetwarzania danych,

b) Przykłady usług,

c) Najczęstsze błędy.

14) Status i zadania Inspektora Ochrony Danych.

a) Kiedy istnieje obowiązek wyznaczenia Inspektora,

b) Wymagania dla osoby pełniącej funkcję Inspektora,

c) Obowiązki Inspektora,

d) Podstawy zatrudnienia oraz outsourcing.

15) Nowy organ nadzorczy.

16) Kodeksy postępowania i certyfikacja.

17) Przetwarzanie danych  Pacjentów i Pracowników na gruncie RODO.

18) Odpowiedzialność z tytułu naruszeń przepisów RODO.

a) kary finansowe 

b) rodzaje i podstawy  odpowiedzialności.

19) Jak przygotować jednostkę na wdrożenie RODO 2018 ? (wytyczne, schemat działań).

Prowadzący

Prawnik, absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspert Komisji do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej powołanej przy Generalnym Inspektorze Ochrony Danych Osobowych, uczestnicząca m.in. w pracach doradczych oraz opiniowaniu nowej ustawy o ochronie danych osobowych 2018. Jest członkiem Komitetu ds. ochrony danych osobowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej, audytorem wewnętrznym i audytorem wiodącym normy ISO 27001 (certyfikat IRCA Nr A 17242/2011/080) oraz audytorem wewnętrznym zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001. Członek Rady Fundacji im. Józefa Wybickiego działającej na rzecz obrony prywatności, godności i wolności człowieka. Sprawuje funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w spółkach prawa handlowego oraz od wielu lat doradza przedsiębiorcom, jak też podmiotom administracji publicznej w zakresie ochrony danych osobowych. Realizuje wdrożenia przepisów RODO w podmiotach prywatnych i publicznych. Jest doświadczonym audytorem oraz trenerem szkoleń otwartych i zamkniętych z zakresu ochrony danych osobowych. Podczas prowadzonych szkoleń oraz spotkań wdrożeniowych oprócz norm prawych posługuje się przykładami z bieżącej praktyki, orzecznictwa oraz norm jakości.

Więcej informacji:

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 459 PLN+23% VAT (564, 57 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów biurowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Możliwość przesyłania zgłoszenia upływa na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word

I . Wstęp

                Profesjonalny pełnomocnik to pełnomocnik skuteczny ale także przewidujący i nieufny.

II. Pełnomocnictwo

1.       Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania treści pełnomocnictwa.

a.       Wpływ rodzaju pełnomocnictwa na wynagrodzenie pełnomocnika.

b.      Zakres pełnomocnictwa w kontekście możliwości zaskarżenia orzeczeń sądu oraz obowiązek kontroli jego treści przez przeciwnika procesowego.

c.       Treść pełnomocnictwa, a kwestie związane z zarzutem potrącenia.

 

2.       Posługiwanie się pełnomocnictwem przez pełnomocnika (dołączenie pełnomocnictwa i jego odpisu).

a.       Weryfikacja odpisu pełnomocnictwa.

b.      Brak należytego umocowania, a zarzut nieważności postępowania.

c.       Prawidłowe uwierzytelnienie pełnomocnictwa.

d.      Ograniczenie zakresu pełnomocnictwa.

e.      Tymczasowe dopuszczenie pełnomocnika do udziału w spawie.

f.        Wypowiedzenie pełnomocnictwa, a działanie za stronę.

III. Postępowanie pełnomocnika przed złożeniem pozwu.

1.       Argumenty przemawiające za skorzystaniem przez pełnomocnika z mediacji.

2.       Wynagrodzenie pełnomocnika, a mediacja.

3.       Tajemnica mediacji.

IV. Rozróżnienie sprawy cywilnej od sprawy gospodarczej i jej znaczenie z punktu widzenia pracy pełnomocnika.

1.       Wpływ właściwości funkcjonalnej na właściwość miejscową, a spór kompetencyjny. Prawidłowa rola pełnomocnika.

2.       Konstytutywne elementy sprawy gospodarczej.

a.       Definicja przedsiębiorcy.

b.      Działalność gospodarcza a zawodowa.

c.       Kiedy spór pozostaje w związku z prowadzona działalnością gospodarczą.

V. Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania pozwu przez pełnomocnika.

1. Wskazanie podstawy prawnej dochodzonych roszczeń.

2. Możliwość wskazania kilku ewentualnych podstaw prawnych wraz
z uzasadnieniem faktycznym podstawy żądania.

3. Przytoczenie okoliczności uzasadniających właściwość sądu.

 

VI. Twierdzenia jakie powinny być składane przez pełnomocników na różnych etapach postępowania w świetle obowiązującego systemu koncentracja materiału dowodowego.

1.       Pozew, a system koncentracji materiału dowodowego.

2.       Ocena pracy pełnomocnika przez pryzmat dobrych obyczajów ( art. 3 kpc). Zakres nadużywania praw procesowych i konsekwencje jego złamania.

3.       Relacja art. 207 § 5 kpc do obowiązków pełnomocnika wynikających z treści art. 132 kpc.

4.       Prawo strony wynikające z treści art. 217 § 1 kpc, a obowiązek sądu pominięcia spóźnionych przytoczeń ( art. 207 § 6 kpc).

5.       Składanie przez pełnomocnika pism procesowych w toku postepowania.

6.       Problematyka zarzutów w postepowaniu cywilnym.

7.       Rola pełnomocnika w przypadku realizowania przez sad obowiązków wynikających z treści art. 210 § 21 kpc oraz art. 212 kpc.

8.       Problematyka późniejszego zgłoszenia twierdzeń i wniosków dowodowych.

9.       Nowe przesłanki umożliwiające uwzględnienie spóźnionych twierdzeń
i wniosków dowodowych i prawidłowe działanie pełnomocnika w tym zakresie ( art. 162 kpc).

VII Ocena profesjonalizmu pełnomocnika przez pryzmat  prawidłowego formułowania wniosków dowodowych.

1.       Przesłanki decyzji sądu w zakresie dopuszczenia lub oddalenia wniosku dowodowego jakie powinien znać pełnomocnik.

2.       Prawidłowa reakcja pełnomocnika na dopuszczenie przez sąd dowodu
z urzędu.

VIII. Prawidłowy sposób formułowania przez pełnomocnika zarzutów i wniosków
w środkach odwoławczych i środkach zaskarżenia .

1.       Konieczność zaskarżenia postanowień Sądu I instancji zawartych
w wyrokach.

2.       Granice rozpoznania apelacji, a konieczność podniesienia przez pełnomocnika zarzutu dotyczącego uchybienia przez sąd przepisom procesowym w oparciu o treść art. 162 kpc.

3.       Prawidłowe działanie pełnomocnika w celu kontroli niezaskarżonych orzeczeń Sądu I instancji w ramach art. 380 kpc.

4.       Prawidłowe formułowanie przez pełnomocnika zarzutów naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego.

* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl lub faksem na numer +48 22 378-29-50+48 22 378-29-50
 1. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem. Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 
 2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 4. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 6. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy Centrum Szkoleń EUreka s.c. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
 7. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu usług szkoleniowych.