telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Ochrona danych osobowych w sądach w dobie zmianczy kierownicy i pracownicy sekretariatów sądowych są̨ gotowi na wejście w życie RODO?

 26.03.2018 (poniedziałek)

 godz: 10:00-16:00, Warszawa

Cel szkolenia i program

Program szkolenia: 

I. Wprowadzenie: 

1. Reforma przepisów o ochronie danych osobowych. 

2. Znaczenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w czynnościach pracowników sądów. 

II. Podstawy prawne i zasady przetwarzania danych osobowych: 

1. Czy niezbędna jest zgoda na wykorzystanie danych osobowych w sądach. 

2. Realizacja obowiązku prawnego. 

3. Realizacja umowy. 

4. Zadania realizowane dla dobra publicznego. 

5. Realizacja prawnie usprawiedliwionego celów. 

6. Ochrona żywotnych interesów podmiotów danych. 

7. Legalne przetwarzanie danych wrażliwych w sądach: 

- szerszy katalog danych wrażliwych w RODO,

- zmiana w odniesieniu do rodzaju zgody, która stanowić będzie podstawę przetwarzania danych wrażliwych?

- zgoda dziecka – czy będzie wymagana ? 

III. Prawa osób, których dane dotyczą w RODO: 

1. Rozbudowane obowiązki sądu jako administratora danych w świetle udostępnienia informacji o danych osobowych.

2. Ułatwienia i więcej praw dla podmiotów danych: 

- prawo do bycia zapomnianym, 

- prawo do przenoszenia danych, 

- prawo sprzeciwu, 

- prawo dostępu do danych i uzyskania ich kopii, 

- prawo do niepodlegania profilowaniu. 

IV. Zakres udostępnienia i odmowa udostępnienia danych osobowych w sądach w oparciu o przepisy szczególne. 

1. Prawa i obowiązki stron postępowania sądowego świadka, oskarżonego, pokrzywdzonego i innych osób. 

2. Zasady prawidłowego udostępniania danych osobowych z akt sądowych, urządzeń ewidencyjnych oraz kontrolek ( najczęściej występujące nieprawidłowości). 

V. Obowiązki administratora danych (sądu). 

1. Identyfikacja danych osobowych podlegających ochronie.

2. Privacy by Design – prywatność w fazie projektowania.

3. Privacy by Default – prywatność jako opcja domyślna.

4. Analiza ryzyka w zakresie elementów procesu przetwarzania danych w sądzie, środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. 

5. Rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych. 

6. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych organowi nadzorczemu. 

7. Zawiadomienie podmiotów danych o naruszeniach ich danych osobowych w pracy sądu. 

8. Ocena skutków zastosowania określonych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa danych. 

9. Uprzednie konsultacje z GIODO. 

10. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych – w jakim zakresie musi być prowadzona przez sądy. 

VI. Czy sądy zobowiązane są do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD): 

1. Nowe zadania- m.in. punkt kontaktowy dla podmiotu danych i organu nadzorczego. 

2. Wymóg kwalifikacyjny: wiedza, doświadczenie i odpowiednie umiejętności. 

3. Status niezależności w sądach. 

VII. Odpowiedzialność pracowników sadów za naruszenie RODO 

1. Odpowiedzialność dyscyplinarna. 

2. Odpowiedzialność cywilna w związku z naruszeniem dóbr osobistych. 

3. Karnoprawna ochrona danych osobowych – sankcje.

IX. RODO – Kary finansowe: 

1. Wysokie kary do 10 000 000 euro lub 2 % całkowitego światowego obrotu za dany rok m.in. za naruszenie 

obowiązków przez administratora danych 

2. Kary do 20 000 000 euro lub 4% całkowitego światowego obrotu za dany rok m.in. za naruszenie praw podmiotów danych 

 

Czy sądy są przygotowane do stosowania przepisów RODO, czy dopiero po 25 maja 2018 r. (termin obowiązywania RODO) podejmą działania w tym zakresie? 

Prowadzący

Prawnik. Pracownik Departamentu Inspekcji Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (20 lat pracy). Przeprowadza kontrole zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, prowadzi  szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych  m.in dla pracowników sądów, słuchaczy studiów podyplomowych- Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagieloński, kardynała Stefana Wyszyńskiego, pracowników organów samorządowych, pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Więcej informacji:

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 459 PLN+23% VAT (564, 57 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów biurowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Możliwość przesyłania zgłoszenia upływa na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word

I . Wstęp

                Profesjonalny pełnomocnik to pełnomocnik skuteczny ale także przewidujący i nieufny.

II. Pełnomocnictwo

1.       Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania treści pełnomocnictwa.

a.       Wpływ rodzaju pełnomocnictwa na wynagrodzenie pełnomocnika.

b.      Zakres pełnomocnictwa w kontekście możliwości zaskarżenia orzeczeń sądu oraz obowiązek kontroli jego treści przez przeciwnika procesowego.

c.       Treść pełnomocnictwa, a kwestie związane z zarzutem potrącenia.

 

2.       Posługiwanie się pełnomocnictwem przez pełnomocnika (dołączenie pełnomocnictwa i jego odpisu).

a.       Weryfikacja odpisu pełnomocnictwa.

b.      Brak należytego umocowania, a zarzut nieważności postępowania.

c.       Prawidłowe uwierzytelnienie pełnomocnictwa.

d.      Ograniczenie zakresu pełnomocnictwa.

e.      Tymczasowe dopuszczenie pełnomocnika do udziału w spawie.

f.        Wypowiedzenie pełnomocnictwa, a działanie za stronę.

III. Postępowanie pełnomocnika przed złożeniem pozwu.

1.       Argumenty przemawiające za skorzystaniem przez pełnomocnika z mediacji.

2.       Wynagrodzenie pełnomocnika, a mediacja.

3.       Tajemnica mediacji.

IV. Rozróżnienie sprawy cywilnej od sprawy gospodarczej i jej znaczenie z punktu widzenia pracy pełnomocnika.

1.       Wpływ właściwości funkcjonalnej na właściwość miejscową, a spór kompetencyjny. Prawidłowa rola pełnomocnika.

2.       Konstytutywne elementy sprawy gospodarczej.

a.       Definicja przedsiębiorcy.

b.      Działalność gospodarcza a zawodowa.

c.       Kiedy spór pozostaje w związku z prowadzona działalnością gospodarczą.

V. Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania pozwu przez pełnomocnika.

1. Wskazanie podstawy prawnej dochodzonych roszczeń.

2. Możliwość wskazania kilku ewentualnych podstaw prawnych wraz
z uzasadnieniem faktycznym podstawy żądania.

3. Przytoczenie okoliczności uzasadniających właściwość sądu.

 

VI. Twierdzenia jakie powinny być składane przez pełnomocników na różnych etapach postępowania w świetle obowiązującego systemu koncentracja materiału dowodowego.

1.       Pozew, a system koncentracji materiału dowodowego.

2.       Ocena pracy pełnomocnika przez pryzmat dobrych obyczajów ( art. 3 kpc). Zakres nadużywania praw procesowych i konsekwencje jego złamania.

3.       Relacja art. 207 § 5 kpc do obowiązków pełnomocnika wynikających z treści art. 132 kpc.

4.       Prawo strony wynikające z treści art. 217 § 1 kpc, a obowiązek sądu pominięcia spóźnionych przytoczeń ( art. 207 § 6 kpc).

5.       Składanie przez pełnomocnika pism procesowych w toku postepowania.

6.       Problematyka zarzutów w postepowaniu cywilnym.

7.       Rola pełnomocnika w przypadku realizowania przez sad obowiązków wynikających z treści art. 210 § 21 kpc oraz art. 212 kpc.

8.       Problematyka późniejszego zgłoszenia twierdzeń i wniosków dowodowych.

9.       Nowe przesłanki umożliwiające uwzględnienie spóźnionych twierdzeń
i wniosków dowodowych i prawidłowe działanie pełnomocnika w tym zakresie ( art. 162 kpc).

VII Ocena profesjonalizmu pełnomocnika przez pryzmat  prawidłowego formułowania wniosków dowodowych.

1.       Przesłanki decyzji sądu w zakresie dopuszczenia lub oddalenia wniosku dowodowego jakie powinien znać pełnomocnik.

2.       Prawidłowa reakcja pełnomocnika na dopuszczenie przez sąd dowodu
z urzędu.

VIII. Prawidłowy sposób formułowania przez pełnomocnika zarzutów i wniosków
w środkach odwoławczych i środkach zaskarżenia .

1.       Konieczność zaskarżenia postanowień Sądu I instancji zawartych
w wyrokach.

2.       Granice rozpoznania apelacji, a konieczność podniesienia przez pełnomocnika zarzutu dotyczącego uchybienia przez sąd przepisom procesowym w oparciu o treść art. 162 kpc.

3.       Prawidłowe działanie pełnomocnika w celu kontroli niezaskarżonych orzeczeń Sądu I instancji w ramach art. 380 kpc.

4.       Prawidłowe formułowanie przez pełnomocnika zarzutów naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego.

* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl lub faksem na numer +48 22 378-29-50+48 22 378-29-50
  1. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem. Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 
  2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
  4. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
  6. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy Centrum Szkoleń EUreka s.c. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
  7. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu usług szkoleniowych.