telefon

Zadzwoń do nas:

534 003 935
534 006 501

534 007 315


chwilowki

Szkolenie

Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zagrożone karą

26.04.2019 r. (piątek) 

godz: 10.00-16.00, Warszawa

Cel szkolenia i program

Odpowiedzialność osób prawnych (podmiotów zbiorowych) za czyny zabronione jest istotnym składnikiem systemu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej i skarbowej.

Dotychczasowe przepisy dotyczące odpowiedzialności podmiotów zbiorowych okazały się na tyle nieefektywne, że polski ustawodawca podjął się ich znowelizowania. Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (obecnie na etapie prac legislacyjnych) ma zwiększyć zakres uprawnień i możliwości związanych z dochodzeniem odpowiedzialności podmiotów, w tym eliminuje przede wszystkim konieczność uprzedniego skazania osoby fizycznej jako warunku odpowiedzialności podmiotu zbiorowego.

Przygotowane dla Państwa szkolenie ma na celu zapoznanie osób zarządzających podmiotami zbiorowymi oraz związanych osobowo lub majątkowo z danym podmiotem, z podstawowymi założeniami nowelizacji przepisów dotyczących odpowiedzialności tych podmiotów za czyny zagrożone karą, jako przestępstwa lub przestępstwa skarbowe.

Najważniejsze zmiany, które wprowadzi ustawa dotyczą wysokości kar finansowych i odejścia od powiązania wysokości kary z wysokością przychodu osiągniętego przez podmiot zbiorowy, a także możliwości prowadzenia postępowania przeciwko podmiotowi zbiorowemu, bez uprzedniego skazania osoby fizycznej związanej z działalnością tego podmiotu.

Program szkolenia: 

Omówienie najważniejszych zagadnień ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zagrożone karą:

1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązywania ustawy (definicje, zasięg terytorialny)

2. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych:

a. warunki odpowiedzialności podmiotu zbiorowego

b. zasady odpowiedzialności podmiotu zbiorowego

c. wyłączenie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego

3. Odpowiedzialność finansowa i odszkodowawcza podmiotów zbiorowych:

a. kary i środki karne orzekane wobec podmiotów zbiorowych:

i. kary pieniężne i rozwiązanie podmiotu zbiorowego

ii. środki karne (przepadek mienia, zakazy, nawiązka, obowiązek naprawienia

szkody)

4. Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego związana z działaniami wobec osób sygnalizujących

nieprawidłowości.

5. Odpowiedzialność w przypadku połączenia, przekształcenia lub podziału podmiotu

zbiorowego.

6. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych:

a. wszczęcie postępowania

b. postępowanie przygotowawcze

c. postępowanie sądowe

d. postępowanie wykonawcze

7. Wniosek retrybucyjny.

8. Strony postępowania, przedstawiciele i obrońcy.

9. Zarząd przymusowy

10. Środki zapobiegawcze i zabezpieczenie majątkowe.

11. Zaniechanie ukarania podmiotu zbiorowego i dobrowolne poddanie się karze przez podmiot zbiorowy.

Prowadzący

adwokat wpisana na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim. W pracy zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego, gospodarczego i ochrony danych osobowych. Doświadczenie zdobywała w kancelariach adwokackich w Katowicach i Warszawie oraz jako asystent sędziego w wydziałach karnych i cywilnych Sądów Rejonowych, w organizacjach pozarządowych zajmując się sprawami skazanych osadzony w zakładach karnych, a także udzielając bezpłatnych porad prawych w ośrodkach pomocy ofiarom przestępstw. Występowała przed sądami powszechnymi w sprawach przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości zarówno jako obrońca, jak i pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, w tym sprawach dotyczących małoletnich. Obecnie związana z Kancelarią Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Więcej informacji:

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 549 PLN+23% VAT (675, 27 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów biurowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Możliwość przesyłania zgłoszenia upływa na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word

I . Wstęp

                Profesjonalny pełnomocnik to pełnomocnik skuteczny ale także przewidujący i nieufny.

II. Pełnomocnictwo

1.       Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania treści pełnomocnictwa.

a.       Wpływ rodzaju pełnomocnictwa na wynagrodzenie pełnomocnika.

b.      Zakres pełnomocnictwa w kontekście możliwości zaskarżenia orzeczeń sądu oraz obowiązek kontroli jego treści przez przeciwnika procesowego.

c.       Treść pełnomocnictwa, a kwestie związane z zarzutem potrącenia.

 

2.       Posługiwanie się pełnomocnictwem przez pełnomocnika (dołączenie pełnomocnictwa i jego odpisu).

a.       Weryfikacja odpisu pełnomocnictwa.

b.      Brak należytego umocowania, a zarzut nieważności postępowania.

c.       Prawidłowe uwierzytelnienie pełnomocnictwa.

d.      Ograniczenie zakresu pełnomocnictwa.

e.      Tymczasowe dopuszczenie pełnomocnika do udziału w spawie.

f.        Wypowiedzenie pełnomocnictwa, a działanie za stronę.

III. Postępowanie pełnomocnika przed złożeniem pozwu.

1.       Argumenty przemawiające za skorzystaniem przez pełnomocnika z mediacji.

2.       Wynagrodzenie pełnomocnika, a mediacja.

3.       Tajemnica mediacji.

IV. Rozróżnienie sprawy cywilnej od sprawy gospodarczej i jej znaczenie z punktu widzenia pracy pełnomocnika.

1.       Wpływ właściwości funkcjonalnej na właściwość miejscową, a spór kompetencyjny. Prawidłowa rola pełnomocnika.

2.       Konstytutywne elementy sprawy gospodarczej.

a.       Definicja przedsiębiorcy.

b.      Działalność gospodarcza a zawodowa.

c.       Kiedy spór pozostaje w związku z prowadzona działalnością gospodarczą.

V. Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania pozwu przez pełnomocnika.

1. Wskazanie podstawy prawnej dochodzonych roszczeń.

2. Możliwość wskazania kilku ewentualnych podstaw prawnych wraz
z uzasadnieniem faktycznym podstawy żądania.

3. Przytoczenie okoliczności uzasadniających właściwość sądu.

 

VI. Twierdzenia jakie powinny być składane przez pełnomocników na różnych etapach postępowania w świetle obowiązującego systemu koncentracja materiału dowodowego.

1.       Pozew, a system koncentracji materiału dowodowego.

2.       Ocena pracy pełnomocnika przez pryzmat dobrych obyczajów ( art. 3 kpc). Zakres nadużywania praw procesowych i konsekwencje jego złamania.

3.       Relacja art. 207 § 5 kpc do obowiązków pełnomocnika wynikających z treści art. 132 kpc.

4.       Prawo strony wynikające z treści art. 217 § 1 kpc, a obowiązek sądu pominięcia spóźnionych przytoczeń ( art. 207 § 6 kpc).

5.       Składanie przez pełnomocnika pism procesowych w toku postepowania.

6.       Problematyka zarzutów w postepowaniu cywilnym.

7.       Rola pełnomocnika w przypadku realizowania przez sad obowiązków wynikających z treści art. 210 § 21 kpc oraz art. 212 kpc.

8.       Problematyka późniejszego zgłoszenia twierdzeń i wniosków dowodowych.

9.       Nowe przesłanki umożliwiające uwzględnienie spóźnionych twierdzeń
i wniosków dowodowych i prawidłowe działanie pełnomocnika w tym zakresie ( art. 162 kpc).

VII Ocena profesjonalizmu pełnomocnika przez pryzmat  prawidłowego formułowania wniosków dowodowych.

1.       Przesłanki decyzji sądu w zakresie dopuszczenia lub oddalenia wniosku dowodowego jakie powinien znać pełnomocnik.

2.       Prawidłowa reakcja pełnomocnika na dopuszczenie przez sąd dowodu
z urzędu.

VIII. Prawidłowy sposób formułowania przez pełnomocnika zarzutów i wniosków
w środkach odwoławczych i środkach zaskarżenia .

1.       Konieczność zaskarżenia postanowień Sądu I instancji zawartych
w wyrokach.

2.       Granice rozpoznania apelacji, a konieczność podniesienia przez pełnomocnika zarzutu dotyczącego uchybienia przez sąd przepisom procesowym w oparciu o treść art. 162 kpc.

3.       Prawidłowe działanie pełnomocnika w celu kontroli niezaskarżonych orzeczeń Sądu I instancji w ramach art. 380 kpc.

4.       Prawidłowe formułowanie przez pełnomocnika zarzutów naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego.

* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.

2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.

7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.


Informacje dodatkowe: