telefon

Zadzwoń do nas:

534 003 935
534 006 501

534 007 315


chwilowki

Szkolenie

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wg. projektu 2019 r.

Zasadnicze zmiany przepisów kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzone ustawą z dnia : Nr druku: 3137

 12.06.2019 r. (środa) 

 godz.: 10.00-16.00, Warszawa

Cel szkolenia i program

1. Obligatoryjne postępowanie przygotowawcze przed postępowaniem rozpoznawczym (art. 2051.  – 2058 k.p.c.). 

2. Plan rozprawy

3. Możliwość nagrywania dźwięku z rozprawy

4. Weryfikacja wartości przedmiotu sporu (art.25 k.p.c.)

5. Właściwość miejscowa sądu ( arft.34- 451 ).

6. Podstawy wyłączenia sędziego

7. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu apelacyjnym

8. Obowiązek wnoszenia pism na urzędowych formularzach

9. Doręczenia elektroniczne

10. Możliwość przesłuchania świadka w charakterze biegłego

11. Ustne uzasadnienie orzeczenia

12. Przesłanki wydania wyroku zaocznego

13. Zwiększenie dyskrecjonalnej władzy sędziego ( art.1911 k.p.c.)

14. Zwiększony formalizm postępowania ( np. art.1301a,2a , 1861, 2031 , 2055

15. Brak obowiązku sporządzenia uzasadnienia

16. Powrót do odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych

17. Ograniczenie dowodu ze świadków

18. Prekluzja dowodowa

19. Niemożliwość zgłaszania nowych roszczeń

20. Możliwość rozpoznania sprawy w zwykłym postępowaniu

21. Zawarcie umowy dowodowej

22. Inne postępowania odrębne

23. Zmiany w ustawie o kosztach sądowych

24. Uznaniowość w obciążeniu strony kosztami

Prowadzący

dr Helena Ciepła

doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Najwyższego  w stanie spoczynku; jest autorem i współautorem wielu publikacji, m.in. komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu rodzinnego oraz ustawy o księgach wieczystych; prowadzi działalność dydaktyczną w Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz  szkolenia  aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 549 PLN+23% VAT (675,27 PLN brutto).

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Więcej informacji

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word

* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.

2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.

7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.


Informacje dodatkowe: