telefon

Zadzwoń do nas:

534 003 935
534 006 501

534 007 315


chwilowki

Szkolenie

Najnowsze zmiany procedury cywilnej

14.10.2019 r. (poniedziałek) 

 godz.: 10.00-16.00, Kraków

Cel szkolenia i program

Adresaci szkolenia:

 Wykład adresowany jest głównie do profesjonalnych pełnomocników adwokatów i radców prawnych oraz osób uczestniczących w aplikacjach przygotowujących do wykonywania wskazanych zawodów.

Cel szkolenia :

Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej prawidłowego wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się z proponowanymi najnowszymi zmianami w procedurze cywilnej zmierzającymi do przyśpieszenia postępowania sądowego. 

Program szkolenia:

I. Przygotowanie sprawy do rozpoznania

 1. Czynności stron i sądu służące przygotowaniu rozstrzygnięcia

 2. Odpowiedź na pozew

 3. Pisma przygotowawcze

 4. Posiedzenie przygotowawcze

 5. Plan rozprawy

 6. Rozstrzygnięcie sprawy na jednym terminie rozprawy. Przebieg rozprawy według planu

 7. Ograniczenia czasowe w przedstawianiu twierdzeń i dowodów

 8. Wyrok zaoczny

II. Przeciwdziałanie nadużyciu prawa procesowego

 1. Klauzula generalna

 2. Pismo nie będące pozwem

 3. Pozew oczywiście bezzasadny

 4. Łańcuch zażaleń

 5. Wnioski o wyłączenie sędziego

 6. Wnioski o sprostowanie, uzupełnienie i wykładnię wyroku

 7. Kara za ubliżenie sądowi na piśmie

III. Dowody

1. Zmiany o znaczeniu ogólnym

2. Fakty, o których informacja jest powszechnie dostępna

3. Czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym

4. Zeznania świadka

5. Opinia biegłego

IV. Uzasadnianie wyroków i postępowania odwoławcze

 1. Ogłaszanie, doręczanie i uzasadnianie wyroków

 2. Apelacja

 3. Zażalenie

 4. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego

V. Postępowanie w sprawach gospodarczych

 1. Sądy, sprawy i postępowania gospodarcze

 2. Zakres zastosowania postępowania gospodarczego

 3. Możliwość rozpoznania sprawy w zwykłym procesie

 4. Odrębności postępowania gospodarczego

 5. Odrębności w postępowaniu dowodowym

VI. Inne postępowania odrębne

 1. Postępowanie uproszczone

 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 3. Elektroniczne postępowanie upominawcze

 4. Postępowanie nakazowe i postępowanie upominawcze

VII. Ogólne usprawnienia postępowania

 1. Zasady rejestracji czynności sądu

 2. Właściwość sądu

 3. Skład sądu na posiedzeniu

 4. Kompetencje referendarza sądowego

 5. Komunikacja sądu ze stronami

 6. Interwencja uboczna

 7. Koszty procesu

 8. Formularze sądowe

 9. Opłata od rozszerzenia powództwa

 10. Doręczenia

 11. Wydawanie postanowień

 12. Wysłuchanie stron

 13. Publiczna dostępność posiedzeń

 14. Sygnalizacja uchybień

 15. Postępowanie pojednawcze

 16. Wymagania co do treści pozwu i innych pism procesowych

 17. Zarzut potrącenia

 18. Ocena sędziowska

 19. Uzasadnianie postanowień wpadkowych

 20. Doręczanie postanowień w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności

 21. Postępowanie grupowe

VIII. Postępowanie zabezpieczające

 1. Zabezpieczenie przed wszczęciem postępowania

 2. Tryb rozstrzygania o zabezpieczeniu

 3. Doręczanie postanowień dotyczących zabezpieczenia

 4. Rozpoznawanie zażalenia

 5. Następstwo hipotek

IX. Koszty sądowe

 1. Urealnienie opłat sądowych

 2. Minimalna wysokość opłaty sądowej

 3. Stawki opłat sądowych

 4. Obniżki opłat

 5. Opłata od wniosku o uzasadnienie orzeczenia

 6. Uproszczenie podsystemu opłat kancelaryjnych

 7. Ograniczenie zwrotów opłat sądowych

 8. Opłaty w sprawach z zakresu prawa pracy

 9. Opłaty w sprawach gospodarczych

 10. Zwalnianie spółek handlowych od kosztów sądowych

 11. Przyznawanie należności

X. Przepisy wprowadzające i przejściowe 

Prowadzący

Sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz kursów przygotowawczych na aplikacje prawnicze.

Więcej informacji:

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 549 PLN+23% VAT (675, 77 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów biurowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Możliwość przesyłania zgłoszenia upływa na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word

I . Wstęp

                Profesjonalny pełnomocnik to pełnomocnik skuteczny ale także przewidujący i nieufny.

II. Pełnomocnictwo

1.       Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania treści pełnomocnictwa.

a.       Wpływ rodzaju pełnomocnictwa na wynagrodzenie pełnomocnika.

b.      Zakres pełnomocnictwa w kontekście możliwości zaskarżenia orzeczeń sądu oraz obowiązek kontroli jego treści przez przeciwnika procesowego.

c.       Treść pełnomocnictwa, a kwestie związane z zarzutem potrącenia.

 

2.       Posługiwanie się pełnomocnictwem przez pełnomocnika (dołączenie pełnomocnictwa i jego odpisu).

a.       Weryfikacja odpisu pełnomocnictwa.

b.      Brak należytego umocowania, a zarzut nieważności postępowania.

c.       Prawidłowe uwierzytelnienie pełnomocnictwa.

d.      Ograniczenie zakresu pełnomocnictwa.

e.      Tymczasowe dopuszczenie pełnomocnika do udziału w spawie.

f.        Wypowiedzenie pełnomocnictwa, a działanie za stronę.

III. Postępowanie pełnomocnika przed złożeniem pozwu.

1.       Argumenty przemawiające za skorzystaniem przez pełnomocnika z mediacji.

2.       Wynagrodzenie pełnomocnika, a mediacja.

3.       Tajemnica mediacji.

IV. Rozróżnienie sprawy cywilnej od sprawy gospodarczej i jej znaczenie z punktu widzenia pracy pełnomocnika.

1.       Wpływ właściwości funkcjonalnej na właściwość miejscową, a spór kompetencyjny. Prawidłowa rola pełnomocnika.

2.       Konstytutywne elementy sprawy gospodarczej.

a.       Definicja przedsiębiorcy.

b.      Działalność gospodarcza a zawodowa.

c.       Kiedy spór pozostaje w związku z prowadzona działalnością gospodarczą.

V. Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania pozwu przez pełnomocnika.

1. Wskazanie podstawy prawnej dochodzonych roszczeń.

2. Możliwość wskazania kilku ewentualnych podstaw prawnych wraz
z uzasadnieniem faktycznym podstawy żądania.

3. Przytoczenie okoliczności uzasadniających właściwość sądu.

 

VI. Twierdzenia jakie powinny być składane przez pełnomocników na różnych etapach postępowania w świetle obowiązującego systemu koncentracja materiału dowodowego.

1.       Pozew, a system koncentracji materiału dowodowego.

2.       Ocena pracy pełnomocnika przez pryzmat dobrych obyczajów ( art. 3 kpc). Zakres nadużywania praw procesowych i konsekwencje jego złamania.

3.       Relacja art. 207 § 5 kpc do obowiązków pełnomocnika wynikających z treści art. 132 kpc.

4.       Prawo strony wynikające z treści art. 217 § 1 kpc, a obowiązek sądu pominięcia spóźnionych przytoczeń ( art. 207 § 6 kpc).

5.       Składanie przez pełnomocnika pism procesowych w toku postepowania.

6.       Problematyka zarzutów w postepowaniu cywilnym.

7.       Rola pełnomocnika w przypadku realizowania przez sad obowiązków wynikających z treści art. 210 § 21 kpc oraz art. 212 kpc.

8.       Problematyka późniejszego zgłoszenia twierdzeń i wniosków dowodowych.

9.       Nowe przesłanki umożliwiające uwzględnienie spóźnionych twierdzeń
i wniosków dowodowych i prawidłowe działanie pełnomocnika w tym zakresie ( art. 162 kpc).

VII Ocena profesjonalizmu pełnomocnika przez pryzmat  prawidłowego formułowania wniosków dowodowych.

1.       Przesłanki decyzji sądu w zakresie dopuszczenia lub oddalenia wniosku dowodowego jakie powinien znać pełnomocnik.

2.       Prawidłowa reakcja pełnomocnika na dopuszczenie przez sąd dowodu
z urzędu.

VIII. Prawidłowy sposób formułowania przez pełnomocnika zarzutów i wniosków
w środkach odwoławczych i środkach zaskarżenia .

1.       Konieczność zaskarżenia postanowień Sądu I instancji zawartych
w wyrokach.

2.       Granice rozpoznania apelacji, a konieczność podniesienia przez pełnomocnika zarzutu dotyczącego uchybienia przez sąd przepisom procesowym w oparciu o treść art. 162 kpc.

3.       Prawidłowe działanie pełnomocnika w celu kontroli niezaskarżonych orzeczeń Sądu I instancji w ramach art. 380 kpc.

4.       Prawidłowe formułowanie przez pełnomocnika zarzutów naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego.

* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.

2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.

7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.


Informacje dodatkowe: