telefon

Zadzwoń do nas:

534 003 935
534 006 501

534 007 315


chwilowki

Szkolenie

Nadużycie prawa procesowego w świetle planowanych zmian KPC

 9.05.2019 r. (czwartek) 

 godz: 10.00-16.00, Warszawa

Cel szkolenia i program

  1. Porównanie rozwiązań dotyczących nadużycia prawa procesowego występujących de lege lata z proponowanymi zmianami;

  2. Charakterystyka postulowanych oraz występujących de lege lata mechanizmów mających na celu przeciwdziałanie nadużycia prawa procesowego w KPC – przykładowo:

- klauzula generalna nadużycia prawa procesowego;

- pozew oczywiście bezzasadny de lege lata i de lege ferenda;

- pismo nie będące pozwem – de lege lata oraz de lege ferenda;

- tzw. łańcuch zażaleń;

- kara za ubliżenie sądowi na piśmie;

- odpowiedzialność na podstawie art. 746 KPC;

- pozostałe zagadnienia

  1. Charakterystyka występujących de lege lata na gruncie ustaw szczególnych mechanizmów mających na celu przeciwdziałanie nadużycia prawa procesowego:

- art. 22 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (odpowiedzialność z tytułu wytoczenie bezzasadnego powództwa z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji);

- art. 295 i 486 kodeksu spółek handlowych (odpowiedzialność z tytułu wytoczenia bezzasadnego powództwa actio pro socio);

- art. 423 kodeksu spółek handlowych (odpowiedzialność z tytułu oczywiście bezzasadnego powództwa o zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej - tzw. kara cywilna i odpowiedzialność odszkodowawcza na zasadach ogólnych)

Prowadzący

Radca prawny (OIRP Wrocław), specjalizujący się w postępowaniach sądowych, doktor nauk prawnych (autor rozprawy doktorskiej z zakresu postępowania cywilnego – która została wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie reprezentowała niniejszy Wydział w konkursie Prezesa Rady Ministrów na „najlepszą rozprawę doktorską”), autor kilkudziesięciu publikacji naukowych (w tym współautor „Meritum. Postępowanie cywilne”), cytowanych w piśmiennictwie prawniczym (w tym w Komentarzach do kpc i ksh oraz w opracowaniach o charakterze systemowym), głównie z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz prawa spółek handlowych, adiunkt w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, współpracuje z Instytutem Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wspólnik zarządzający JSP Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni, w latach 2012 – 2014 członek zespołu szkoleniowego w ramach projektu realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, w ramach którego prowadził szkolenia adresowane do sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych dotyczące, między innymi, tzw. systemu dyskrecjonalnej władzy sędziego, prowadzi również szkolenia adresowane, przykładowo, do radców prawnych oraz adwokatów – głównie z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz prawa spółek handlowych.

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 549 PLN+23% VAT (675,27 PLN brutto).

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Więcej informacji

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word
* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.

2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.

7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.


Informacje dodatkowe: