telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Milczące załatwienie sprawy w świetle przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

 14.11.2018 r. (środa) 

 godz: 10.00-14.00, Warszawa

Cel szkolenia i program

1. Pojęcie milczenia administracji jako alternatywnej wobec decyzji formy załatwienia sprawy;
2. Skutki milczenia administracji;
3. Funkcje milczącego załatwienia sprawy;
4. Milczące załatwienie sprawy – definicja kodeksowa;
5. Milczące załatwienie sprawy i milcząca zgoda;
6. Przykłady uregulowań odrębnych dopuszczających milczące załatwienie sprawy;
7. Podstawa i zakres zastosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach załatwianych milcząco;
8. Zasady ogólne postępowania administracyjnego w postępowaniu w sprawach załatwianych milcząco.
9. Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawach załatwianych milcząco;
10. Udział stron w postępowaniu w sprawach załatwianych milcząco;
11. Udział podmiotów na prawach strony w sprawach załatwianych milcząco;
12. Terminy w sprawach załatwianych milcząco;
13. Postępowanie dowodowe w sprawach załatwianych milcząco;
14. Istota załatwienia sprawy milcząco;
15. Dokumentowanie milczącego załatwienia sprawy;
16. Milczące załatwienie sprawy a prawo jednostki do odwołania;
17. Środki odwoławcze w sprawach załatwianych milcząco;
18. Wzruszenie milczącego załatwienia sprawy;
19. Wznowienie postępowania zakończonego milczącym załatwieniem sprawy;
20. Stwierdzenie nieważności milczącego załatwienia sprawy;
21. Dopuszczalność sądowej kontroli milczącego załatwienia sprawy.

Prowadzący

  • Wykładowca akademicki - adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego
  • współautor zmian legislacyjnych w Kodeksie postępowania administracyjnego – członek Zespołu do spraw reformy postępowania administracyjnego przy Prezesie Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  • autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego;
  • ekspert sejmowej Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Zmian w Kodyfikacjach podczas prac nad reformą postępowania administracyjnego, druk sejmowy 1183; członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej;
  • absolwent Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim;
  • praktyk legitymujący się egzaminem sędziowskim, z bogatym i wieloletnim doświadczeniem w sprawach administracyjnych – obecnie adwokat, wpisany również na listę radców prawnych, posiadający doświadczenie w pracy w sądzie administracyjnym;
  • doświadczony trener w szkoleniach z zakresu postępowania administracyjnego dla administracji publicznej;
  • trener w szkoleniach dla jednostek samorządu terytorialnego organizowanych przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 349 PLN+23% VAT (429,27 PLN brutto).

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Więcej informacji

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word

* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.

2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.

7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.


Informacje dodatkowe: