telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Metodyka pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych

 13.12.2018 r. (środa) 

 godz: 10.00-16.00, Warszawa

Cel szkolenia i program

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień dotyczących postępowania karnego w aspekcie udziału adwokata i radcy prawnego jako obrońcy oskarżonego i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i prywatnego w sprawach karnych. W postępowaniu karnym działalność obrońcy i pełnomocnika wiąże się z reprezentacją procesową strony. Ponadto pełnomocnik jest uprawniony do sporządzenia pism procesowych wszczynających postępowanie sądowe w postaci subsydiarnego i prywatnego aktu oskarżenia. Obrońca i pełnomocnik powinien znać i posiadać umiejętność praktycznego stosowania przepisów regulujących przebieg czynności procesowych, a zwłaszcza korzystania z uprawnień procesowych oraz wykonywania procesowych obowiązków, tak przykładowo w zakresie udziału w rozprawie głównej poprzez stawiennictwo, aktywne uczestniczenie w czynnościach przesłuchania, składanie wniosków dowodowych, występowanie w głosach końcowych. Obrońca i pełnomocnik strony jest uprawniony również do zaskarżania orzeczeń i zarządzeń, co wiąże się z koniecznością posiadania praktycznej umiejętności prawidłowego ich sporządzenia a następnie występowania na posiedzeniu zażaleniowym, czy na rozprawie apelacyjnej lub na rozprawie kasacyjnej. Skuteczność działania obrońcy i pełnomocnika w procesie karnym uzależniona jest nie tylko od znajomości przepisów procesowych, ale także od prawidłowego ich wykorzystania w interesie reprezentowanej strony. Dlatego też podczas szkolenia przedstawiona zostanie problematyka wybranych instytucji procesowych, które w praktyce są najczęściej stosowane oraz praktyczne aspekty występowania obrońcy i pełnomocnika w poszczególnych stadiach procesu karnego. Omówione zostaną również zmiany w procedurze karnej wprowadzone w latach 2016 – 2017.

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Obrońca i pełnomocnik jako przedstawiciel procesowy strony

 2. Obrońca i pełnomocnik z wyboru i z urzędu

 3. Udział obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym

  1. wnioski dowodowe i udział w czynnościach dowodowych

  2. dostęp do akt dochodzenia lub śledztwa

  3. udział w czynnościach sądowych

  4. zaskarżanie decyzji procesowych

  5. końcowe zaznajomienie z materiałami dochodzenia lub śledztwa

 1. Udział obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji

  1. sporządzanie subsydiarnego i prywatnego aktu oskarżenia

  2. udział w posiedzeniach wyrokowych w przedmiocie skazania bez rozprawy i warunkowego umorzenia postępowania karnego

  3. składanie wniosków dowodowych

 2. Zasady stawiennictwa na rozprawę główną i usprawiedliwiania nieobecności

 3. Udział w przeprowadzaniu dowodów na rozprawy głównej

 4. Zasady wnoszenia i sporządzania zwyczajnych środków odwoławczych

  1. warunki formalne wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku

  2. budowa apelacji i zażalenia

  3. formułowanie zarzutów odwoławczych

  4. granice kontroli odwoławczej

 5. Zasady wnoszenia i sporządzania nadzwyczajnych środków odwoławczych

  1. kasacja

  2. skarga na wyrok uchylający sądu odwoławczego

 6. Zasady przyznawania zwrotu kosztów za udzielenie pomocy prawnej z urzędu 

Prowadzący

Dariusz Świecki 

Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, autor publikacji z zakresu prawa karnego procesowego i skarbowego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia.

Więcej informacji

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 599 PLN+23% VAT (736, 77 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word
* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.

2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.

7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

8. Zapoznaj się z Regulaminu usług szkoleniowych.


Klauzula informacyjna:

Centrum Szkoleń Eureka s.c., działając na podstawie, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje Pana/Panią, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych Klienta jest Małgorzata Buchalska, wspólnik w Centrum Szkoleń Eureka s.c .z siedzibą ul. Radziwie 7 lok.511, 01-164 Warszawa

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zgłoszenia na szkolenie oraz dokumentacji procesu szkolenia lub w celach marketingowych, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Pani/Pana dane będą także przetwarzane do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, w tym dochodzenia roszczeń lub działań marketingowych podejmowanych przez administratora danych.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (obsługa szkolenia) lub na postawie zgody – (art. 6 ust 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w celach przedstawiania nowych ofert szkoleniowych). W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody (przedstawianie nowych ofert szkoleniowych) przysługuje Pani/Panu prawo odwołania zgody w każdym czasie.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Podmioty obsługujące proces szkolenia

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obsługi zgłoszenia na szkolenie, chyba że wyrazi Pan/Pani zgodę na dłuższe przechowywanie w celu kontaktu przy nowych ofertach szkoleniowych. W takim przypadku dane będą przechowywane do cofnięcia zgody.

6) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji procesu szkoleniowego (w przypadku przesłania formularza), przy wyrażeniu zgody na przedstawianie nowych ofert szkoleniowych jest dobrowolne.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania i nie będą przekazywane do państw trzecich.


Informacje dodatkowe: