telefon

Zadzwoń do nas:

534 003 935
534 006 501

534 007 315


chwilowki

Szkolenie

Legalizacja pracy cudzoziemców -  Urzędy Pracy 2019r.

 04.10.2019 r. (piątek) 

 godz: 10.00-16.00, Warszawa

Legalizacja pracy cudzoziemców -  Urzędy Pracy 2019r.

Cel szkolenia i program

1. Legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy - oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

- Uproszczone przejście z oświadczenia na zezwolenie na pracę 

- Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia 

- Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?

- Przepisy proceduralne oraz organ odwoławczy

- Przykłady praktyczne 

2. Praca sezonowa

- Kto może uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

- Nowe sposoby legalizacji pobytu pracowników sezonowych

- Ułatwienia dla obywateli wybranych państw (m. in. Ukrainy i Białorusi)

- Czy pracownik sezonowy może wykonywać pracę inną niż sezonowa?

- Przepisy proceduralne 

- Przykłady praktyczne 

3. Omówienie formularzy urzędowych

- Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy

- Zezwolenie typu S

- Kryteria szczegółowe dotyczące zezwoleń na pracę w poszczególnych województwach - zwolnienia z obowiązku wykonywania testu rynku pracy

4. Projekt ustawy o rynku pracy. Czy zastąpi obecną ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?

- Dłuższa praca na oświadczeniach – 12 miesięcy w ciągu 18 kolejnych (obecnie 6 miesięcy w ciągu 12 kolejnych) 

- Oświadczenia ograniczone tylko do sytuacji w których wydawane jest zezwolenie na pracę typu A – już nie będą dotyczyć członków zarządu osób prawnych oraz pracowników delegowanych do Polski

-  Obowiązek składania wniosków w formie elektronicznej

-  Automatyczne rozwiązywanie umowy o pracę wraz z utratą prawa do legalnego wykonywania pracy

-  Ustawowy obowiązek corocznego dostosowania wynagrodzenia cudzoziemca do aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę

- Nowy układ przepisów

5. Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski 

- Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?

- Roszczenia przysługujące cudzoziemcowi

- Odpowiedzialność głównego wykonawcy oraz podwykonawców

- Zaskarżanie orzeczeń karnych 

6. Przewlekłość postępowań legalizacyjnych

- Jakie narzędzia ma urząd w sytuacji korzystania ze środków prawnych przez pracodawcę

- Dokumenty i procedury

7. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce

- Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?

- Zezwolenia na pobyt czasowy - karty pobytu

- "Niebieska karta UE" - zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach

- Czy adnotacja "dostęp do rynku pracy" na karcie pobytu zawsze pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?

- Kłopotliwy "stempel" - procedura art. 108 ustawy o cudzoziemcach

- Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca

8 . Zasady legalizacji pracy obywateli państw spoza UE przebywających w Polsce w ramach ruchu bezwizowego

- Co to jest ruch bezwizowy i jak z niego korzystać?

- Jakie państwa objęte są ruchem bezwizowym?

9. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E)

10. Wybrane przypadki nie wymagające legalizacji pracy

- Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób

- Posiadacze Karty Polaka

- Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

- Studenci studiujący w Polsce

11. Jakiego rodzaju umowy mogą być podstawą wykonywania pracy przez cudzoziemca? - korzyści i zagrożenia

- Czy konieczne jest tłumaczenie dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?

Prowadzący

Specjalista z zakresu prawnych i podatkowych aspektów zatrudniania w Polsce i na Ukrainie. Jest stałym współpracownikiem kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Jest absolwentem Szkoły Prawa Ukraińskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach byłego ZSRR. Specjalizuje się w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy, delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług oraz zatrudnianiem cudzoziemców

 

Więcej informacji

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 399 PLN+23% VAT (490,77 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word

 

Legalizacja pracy cudzoziemców -  Urzędy Pracy 2019r.
* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.

2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.

7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.


Informacje dodatkowe: