telefon

Zadzwoń do nas:

534 003 935
534 006 501

534 007 315


chwilowki

Szkolenie

Koszty postępowania egzekucyjnego w egzekucji administracyjnej w ujęciu wierzycieli i organów egzekucyjnych. Najnowsze orzecznictwo sądowe.

 10.04.2019 r. (środa) 

 godz: 10.00-16.00, Warszawa

Cel szkolenia i program

1. Opłata manipulacyjna – podstawy prawne naliczania i poboru.
2. Opłata egzekucyjna – podstawy prawne naliczania i poboru.
3. Zasady zaokrąglania kosztów egzekucyjnych i opłaty manipulacyjnej. Koszty upomnienia.
4. Wydatki egzekucyjne w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.
5. Koszty egzekucyjne –zasady poboru, podziału pomiędzy organy egzekucyjne oraz tryb wydawania postanowień kosztowych.
6. Podstawy i tryb zwrotu kosztów egzekucyjnych.
7. Udzielanie ulg w spłacie należności kosztowych.
8. Przedawnienie kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia.
9. Opłata komornicza – umiejscowienie w systemie prawnym. Wydatki związane z przekazaniem sum wyegzekwowanych przez wierzyciela.
10. Zasady ponoszenia kosztów egzekucyjnych i ich rozliczania, przy zbiegu z egzekucją sądową.
11. Koszty postępowania zabezpieczającego.

Prowadzący

Sędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca i prelegent wielu firm szkoleniowych i uczelni o zasięgu krajowym i zagranicznym, przeprowadził szereg szkoleń dla szeroko rozumianej administracji publicznej, różnych szczebli z zakresu procedury zwrotu środków europejskich, dotacji, egzekucji administracyjnej, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, niepodatkowych należności budżetowych, przedawnienia należności publicznych. Autor publikacji i monografii z zakresu zwrotu środków europejskich, egzekucji administracyjnej, postępowania administracyjnego, ordynacji podatkowej. 

Więcej informacji

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 549 PLN+23% VAT (675, 27 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word
* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.

2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.

7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.


Informacje dodatkowe: