telefon

Zadzwoń do nas:

534 003 935
534 006 501

534 007 315


chwilowki

Szkolenie

Kodeks Postępowania Administracyjnego – jako formalna podstawa postępowań administracyjnych prowadzonych przez PUP i WUP 

15.11.2019 r. (piątek) 

 godz.: 10.00-16.00, Lublin

Cel szkolenia i program

 1. Co ostatnio procedowano w KPA.

 2. KPA jako podstawowy akt procesowy.

 3. Charakterystyka KPA.

 4. Kodeks postępowania administracyjnego a ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 5. Zasady ogólne postępowania administracyjnego w praktyce PUP i WUP.

 6. Sprawa administracyjna-konkretyzacja sprawy administracyjnej

 7. Zakres stosowania przepisów KPA (czyli do czego się je stosuje).

 8. Zakres obowiązywania – wyłączenia

8.1. Zakres obowiązywania – wyłączenia bezwzględne

8.2. Zakres obowiązywania – wyłączenia względne

 1. Pojęcie organu według KPA i jego właściwości.

 2. Wyłączenie pracownika organu.

 3. Wyłączenie organu.

 4. Pojęcie strony w rozumieniu postępowania administracyjnego i w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podmioty na prawach strony i uczestnicy postępowania.

 5. Badanie przymiotu strony-Orzeczenia sądów.

 6. Organizacja społeczna.

 7. Prokurator.

 8. Rzecznik Praw Obywatelskich.

 9. Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego

 10. Terminy w postępowaniu administracyjnym i terminy załatwiania spraw.

 11. Terminy w postępowaniu uproszczonym.

 12. Tryb zawiadamiania o zmianie terminu do załatwienia sprawy/ponaglenie.

 13. Doręczanie dokumentów elektronicznych.

 14. Doręczanie za pośrednictwem kanałów teleinformatycznych.

 15. Doręczenia elektroniczne – podmioty publiczne.

 16. E-doręczenia, UPO.

 17. Pozostałe formy doręczeń

 18. Zawiadomienie poprzez obwieszczenie znaczna liczba osób w postępowaniu.

 19. Doręczenia-wybrane orzeczenia

 20. Wszczęcie postępowania.

 21. Podanie.

 22. Skuteczne żądanie.

 23. Podanie w formie dokumentu elektronicznego.

 24. Poświadczenie przyjęcia podania

 25. Braki formalne podania i ich uzupełnianie.

 26. Postępowanie wyjaśniające:

34.1.Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawach toczonych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

34.2.Wszczęcie postępowania w świetle rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12.11.2012r. w sprawie rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 1. Dowody i postępowanie dowodowe.

 2. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu dowodowym. Dopuszczalność środków dowodowych w postępowaniu administracyjnym przed PUP i WUP.

 3. Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony postępowania-odpowiednik in dubio pro reo.

 4. Zasady ogólne postępowania dowodowego.

 5. System środków dowodowych.

 6. Poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem.

 7. Udostępnianie akt sprawy.

 8. Zawieszenie postępowania (art. 97 – 103 KPA).

 9. Decyzje:

- Obowiązek poinformowania strony o niespełnieniu przesłanek do wydania decyzji (art. 104a k.p.a.).

- Elementy decyzji;

- Elementy decyzji – podstawa prawna, uzasadnienie;

- Elementy decyzji - uzasadnienie faktyczne i prawne;

- Elementy decyzji – pouczenie, podpis;

- Rektyfikacja decyzji.

 1. Umorzenie postępowania:

- Związanie treścią orzeczenia;

- Błędy organu na rozpatrywane na korzyść strony postępowania;

- Ugoda;

- Milczące załatwienie sprawy;

- Postępowania uproszczone.

- Decyzje umarzające, odraczające termin płatności i rozkładające na raty należności pobrane nienależnie –problem art. 76 ust.7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Egzekwowanie tak wydanych decyzji administracyjnych.

45. Postanowienia:

- Rodzaje postanowień;

- Zażalenie (art. 127 i nast. k.p.a.).

 1. Samokontrola organu I instancji (art. 132 k.p.a).

 2. Rozstrzygnięcia organu odwoławczego (art. 138).

 3. Wznowienie postępowania:

- Orzeczenia w postępowaniu o wznowienie.

 1. Stwierdzenie nieważności (art. 156 i nast.).

 2. Nadzwyczajny tryb uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej (art. 154, 155).

 3. Kontrola wykonania decyzji – art. 162.

 4. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji.

 5. Skutki wadliwości decyzji.

 6. Administracyjne kary pieniężne.

 7. Europejska Współpraca Administracyjna.

 8. Sprzeciw od decyzji wydanej w trybie art. 138 §2 KPA- art. 64a ppsa.

 9. Podmioty postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń- tryb wydawania zaświadczeń

 10. Skargi i wnioski – zakres zastosowania przepisów.

 11. Kwalifikacja pisma do postępowania skargowo -wnioskowego

 12. Skarga, wniosek – wymagania formalne

 13. Załatwienie skarg i wniosków

 14. Podsumowanie

 

Prowadzący

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim, od 16 lat współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników ministerstw (min. Ministerstwo Budownictwa, MSWiA, MF, Ministerstwo Rozwoju), organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Od szeregu lat zajmuje się zagadnieniami procedury administracyjnej w postępowaniach aganów administracji publicznej. Wielokrotnie realizowała szkolenia dla ministerstw, Kancelarii Premiera, NIK, UOKIK, urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, starostw, urzędów gmin, KRUS, ARIMR itd., w ramach spotkań otwartych, zamkniętych i szkoleń dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom egzekucji administracyjnej, postępowań administracyjnych. Na stałe współpracuje z wydawnictwem Beck, Infor, Platforma Edukacyjna Project System, Dla samorządu.

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 399 PLN+23% VAT (490,77 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Więcej informacji

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word

* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.

2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.

7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.


Informacje dodatkowe: