telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Jak prawidłowo rozliczyć projekt dofinansowany ze środków UE - kontrole i nieprawidłowości

 5-6.03.2018 (poniedziałek-wtoreka)

 I dzień /godz: 10:00-16:00, II dzień /godz: 9:00-15:00, Warszawa

Cel szkolenia i program

Dzień I

 • Aspekty prawne dotyczące ochrony interesów finansowych UE
 • Kontrole na dokumentach w siedzibie kontrolującego
 • Kontrole na miejscu realizacji projektów
 • Najczęściej wykrywane nieprawidłowości przez kontrolujących
 • Zakres, przedmiot i przebieg modelowej kontroli
 • Czynnik ludzki w procesie kontroli
 • Kontrole UKS, ETO i Komisji Europejskiej
 • Przykłady wykrytych nieprawidłowości przez organy UE
 • Kontrole OLAF od strony praktycznej

 

 • Wszystko o nieprawidłowościach w projektach unijnych
 • System dotyczący zapobiegania, wykrywania i korygowania nieprawidłowości
 • Przepływ informacji o nieprawidłowościach
 • Nadużycia finansowe
 • Wykrywanie oszustw
 • Współpraca instytucji z organami ścigania – dobre praktyki

 

 • Zasady zwrotu środków europejskich zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych (ufp)
 • Wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem / procedurami
 • Pobranie środków nienależnie lub niezgodnie z przeznaczeniem
 • Wezwania do zwrotu środków
 • Jak prawidłowo przygotować decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu ze środków funduszy strukturalnych?
 • Obliczanie wysokości odsetek od nieprawidłowo wykorzystanych środków

 

 • Rozliczanie zaliczek i zwrot środków na podstawie art. 189 ufp
 • Obliczanie odsetek od niewykorzystanych zaliczek – przykłady trudnych przypadków

 

Dzień II

 • Wykluczenie beneficjenta z możliwości otrzymywania środków publicznych
 • Okres wykluczenia – procedura odwoławcza?
 • Umorzenie postępowania o zwrocie środków – co dalej?
 • Odzyskiwanie środków na gruncie prawa administracyjnego i cywilnego
 • Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych

 

 • Nieprawidłowości w okresie trwałości projektu
 • Zwrot środków dofinansowania w okresie trwałości
 • Jak naliczyć kwotę należności głównej i odsetek w okresie trwałości?
 • Początek i koniec okresu trwałości
 • Jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę trwałości?

 

 • Upadłość beneficjenta – jak odzyskać środki dofinansowania?
 • Oszukańcze bankructwo
 • Sankcje za nieosiągnięcie wskaźników rezultatu

 

 • Najczęściej popełniane błędy przez beneficjentów
 • Naruszanie postanowień umowy o dofinansowanie
 • Naruszanie przepisów dot. zamówień publicznych i zasady konkurencyjności
 • Naruszanie zasad dotyczących pomocy publicznej
 • Korekty finansowe netto w perspektywie finansowej 2014 -2020
 • Jak uniknąć zwrotu środków z funduszy UE?

Prowadzący

Rafał Solecki

Autor wielu publikacji dotyczących funduszy Unii Europejskiej. Otwarty przewód doktorski na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – temat dysertacji: „Skuteczność instrumentów przeciwdziałania nieprawidłowościom finansowym europejskiej polityki spójności w Polsce”. Praktyk, z dwudziestoletnim stażem pracy w administracji publicznej. Dyrektor Instytucji Wdrażającej dla RPO 2007-2013 i Pośredniczącej dla RPO 2014-2020 (od początku powołania tej instytucji). Nadzór nad największą w Polsce liczbą projektów pośredników finansowych w zakresie Instrumentów Inżynierii Finansowej w ramach RPO 2007-13. Przewodniczący Komisji Oceny Projektów, Członek Komitetu Monitorującego RPO, Członek Rady Innowacji. Dyplomowany trener europejski. Ukończone studia podyplomowe na: Akademii Ekonomicznej w Krakowie - „Gospodarka przestrzenna”, Uniwersytecie Jagiellońskim - „Prawo Unii Europejskiej” oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym - „Prawo gospodarcze”.

Więcej informacji

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 899 PLN+23% VAT (1105,77 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word