telefon

Zadzwoń do nas:

534 003 935
534 006 501

534 007 315


chwilowki

Szkolenie

Istotne zmiany w przepisach Regulaminu urzędowania sądów powszechnych oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej - zasady pracy w sekretariatach sądów powszechnych oraz archiwizacja akt

18.11.2019 r. (poniedziałek) 

 godz: 10.00-16.00, Poznań

Cel szkolenia i program

I. Zmiany w przepisach Regulaminu urzędowania sądów powszechnych istotne dla pracowników sekretariatów sądowych: 

1) zmiana katalogu spraw pilnych;

2) definicje: referatu, orzecznika, sędziego, osoby funkcyjnej, Systemu Losowego Przydziału Spraw; 

3) podział obowiązków służbowych, w tym upoważnienie kierowników sekretariatów odpowiedzialnych za wykonywanie określonych zadań do dalszego powierzania upoważnionym pracownikom, zarządzanie stanowiskami urzędniczymi w sądach powszechnych;

2) wprowadzenie formy elektronicznej w korespondencji sądowej – przesyłanie scanów tradycyjnych dokumentów jako forma priorytetowa komunikacji;

3) postępowanie z dowodami rzeczowymi – odformalizowanie zasad;

4) możliwość zapoznania się przez referenta z aktami sprawy poza siedzibą sądu;

5) System Losowego Przydziału Spraw – reguła rozpoczęcia przydziału spraw  

w sytuacji powrotu sędziego z nieobecności i niedostatecznej wielkości referatu przed zakończeniem nieobecności.

 

II. Czynności pracowników sekretariatów sądowych w świetle Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej:

1) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji - tryb postępowania 

z  korespondencją nieodebraną, możliwość doręczania korespondencji na adres e-mail;

2) akta - zakładanie i prowadzenie akt sądowych, techniki scalania dokumentacji tworzącej akta sprawy sądowej, przekazywanie akt do archiwum – porządkowanie i kwalifikacja akt, sporządzanie spisów zdawczo – odbiorczych, przekazywanie do archiwum zakładowego i do archiwum państwowego;

3) urządzenia ewidencyjne i przepływ spraw w świetle regulacji dotyczących biurowości – przepisy ogólne, wprowadzenie do katalogu wykazu skarg nadzwyczajnych, sposób prowadzenia biurowości sądowej w systemach informatycznych;

4) biurowość w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych – zakreślanie spraw w repertorium „GUp”;

5) biurowość  i organizacja pracy w wydziałach ksiąg wieczystych – katalog urządzeń ewidencyjnych oraz zasady ich prowadzenia w systemie informatycznym;

6) biurowość w sprawach rodzinnych – postępowanie w sprawach „Opm”, „Op”, „Alk”, zakreślanie spraw w wykazie „Nw”;

7) biurowość w sprawach karnych i o wykroczenia – zasady rejestracji wniosków w przedmiocie wydania wyroku łącznego, w przypadku gdy toczy się sprawa w stosunku do skazanego o wydanie wyroku łącznego;

8) biurowość w sekretariatach opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów  - urządzenia ewidencyjne, czynności kierownika sekretariatu.

 

III. Podsumowanie

- Dyskusja

- Pytania

Zaświadczenia

Prowadzący

Pracownik Sądu Okręgowego w Częstochowie na stanowisku starszego inspektora ds. biurowości. 

W latach od 1985.02.04 do€2005.05.31 pracownik Sądu Rejonowego w Częstochowie na stanowisku starszego sekretarza sądowego. Ukończyła Politechnikę Częstochowską, Wydział Zarządzania, studia magisterskie uzupełniające na kierunku: Zarządzanie i Marketing w zakresie: zarządzania instytucjami publicznymi i samorządowymi oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie, Wydział Filologiczno- Historyczny, studia wyższe zawodowe 3-letnie na kierunku: administracja. Doświadczony szkoleniowiec: prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej w zakresie kształcenia ustawicznego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie w edycjach organizowanych w latach: 2010/2011, 2011/2012, 2013; Prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej dla aplikantów adwokackich w okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie; Prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej dla aplikantów radcowskich w okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie; Prowadzenie szkoleń z zakresu biurowości sądowej w poszczególnych apelacjach od roku 2016. 

 

Więcej informacji

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 449 PLN+23% VAT (552,27 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word
* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.

2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.

7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.


Informacje dodatkowe: