telefon

Zadzwoń do nas:

534 003 935
534 006 501

534 007 315


chwilowki

Szkolenie

Elektronizacja zamówień publicznych – szkolenie dla prawników

26.09.2019 r. (czwartek) 

 godz.: 10.00-16.00, Warszawa

Cel szkolenia

A. Wpływ elektronizacji zamówień publicznych na przygotowanie postępowania

B. Przebieg postępowania a elektronizacja zamówień

 

1. Etap składania ofert lub wniosków

a. Składania ofert/wniosków

b. Składanie JEDZ

c. Składanie innych elektronicznych dokumentów w postępowaniu o udzielenia zamówienia

d. Forma elektroniczna dokumentu

e. Postać elektroniczna dokumentu

f. Podpis elektroniczny

g. Elektroniczne środki komunikacji

h. Szyfrowanie dokumentów

i. Pełnomocnictwa

 

2. Elektronizacja czynności w trakcie postępowania

a. Wezwania do uzupełnienia dokumentów

b. Wezwania do wyjaśnień

c. Zapytania i odpowiedzi

d. Poprawianie omyłek

e. Wadium

f. Wykluczanie wykonawców

g. Odrzucanie ofert

h. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające

i. Unieważnianie postępować

3. Elektronizacja a procedura odwrócona

 

C. Elektronizacja a umowy w zamówieniach publicznych

 1. Zawarcia umowy w formie elektronicznej

 2. Wynagrodzenie ryczałtowe a wynagrodzenie kosztorysowe

 3. Kary umowne w umowach

 4. Zmiany umów a zamówienia uzupełniające i dodatkowe

 5. Umowy o zamówienia publiczne – typowe problem

 

D. Rozliczenia z wykonawcami a elektronizacja zamówień publicznych

 1. Zastosowanie e-faktury

 2. Ustrukturyzowane e-faktury

 

E. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście elektronizacji

  1. Osoby odpowiedzialne

  2. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny

 

Prowadzący

Prawnik, doktor nauk prawnych. Ekspert z zakresu finansów publicznych w licznych instytucjach. Doradca zamawiających i wykonawców z zakresu Prawa zamówień publicznych, partnerów publicznych, prywatnych i społecznych z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego i społecznego. Jest autorem opinii prawnych dotyczących finansów publicznych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim.

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 449 PLN+23% VAT (552,27 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Więcej informacji

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word

* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.

2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.

7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.


Informacje dodatkowe: