telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Elektroniczna dokumentacja medyczna i e-ZLA – jak działać w ochronie zdrowia w 2018 roku

18.04.2018 (środa)

 godz: 10:00-16:00, Warszawa

Cel szkolenia i program

 

Szkolenie przedstawia krok po kroku jak uzyskać decyzję ZUS, a następnie wystawić zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy związanej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069), ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1845), nowelizacją z dnia 21 kwietnia 2017 r. ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. poz. 992) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1809). Tworzą one zręby EDM, czyli elektronicznej dokumentacji medycznej, która obowiązuje wszystkie podmioty lecznicze, a także lekarzy, pielęgniarki i położne z własną praktyką. Omówione zostaną przepisy przyszłe i aktualnie obowiązujące, gdyż już teraz nie ma wymogu stosowania podpisu kwalifikowanego. Można się zatem spodziewać, że elektroniczna dokumentacja medyczna będzie dużo częściej wykorzystywana, nawet w trakcie 2018 roku.

Program szkolenia uwzględnia również rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. nowelizujące ogólne warunki umów, zgodnie z którym od 1 stycznia 2019 r. świadczeniodawcy szpitalni i ambulatoryjni będą obowiązani prowadzić w postaci elektronicznej odpowiednio historię choroby oraz historię zdrowia i choroby. To bardzo ważna zmiana, która obejmie zdecydowaną większość podmiotów leczniczych w Polsce. Dodatkowo ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia przewiduje wydanie rozporządzenia (jest projekt z dnia 18 września 2017 r.) przez Ministra Zdrowia, w którym określi rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej, mając na uwadze konieczność zapewnienia realizacji prawa dostępu do dokumentacji medycznej oraz stopień przygotowania usługodawców do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

Korzyści dla uczestników:
Wiedza z zakresu dokumentacji medycznej pozwala na prawidłowe dokumentowanie przebiegu leczenia, co ma zasadnicze znaczenie przy rozliczaniu świadczeń oraz w obronie przez zarzutem popełnienia błędu medycznego. Zasady prowadzenia dokumentacji są także jednym z głównych elementów badania w procesie uzyskiwania akredytacji w ochronie zdrowia oraz innych certyfikatów. Trzeba też zapewnić, by Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych zostały rozszerzone o procedury zabezpieczania dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.

Szkolenie polecamy dla:
• wszystkich podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia; • osób zarządzających podmiotami leczniczymi (d. zakładami opieki zdrowotnej); • lekarzy; • pielęgniarek; • położnych; • pracowników działów statystyki medycznej; • sekretarek medycznych; • innych pracowników podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:
• interaktywny wykład; • prezentacja w PowerPoint; • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe; • case study.

Program szkolenia:

1. e-ZLA, czyli zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej (nowość!):
• upoważnienie do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) w formie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

• kwalifikowany podpis elektroniczny;

• podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP;

• sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępny w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS;

• elektroniczna skrzynka podawcza ZUS;

• treść zaświadczenia lekarskiego;

• profil informacyjny każdego lekarza;

• rejestr zwolnień lekarskich w ZUS;

• kontrola prawidłowości zwolnień lekarskich;

• cofnięcie upoważnienia do wystawiania zwolnień lekarskich;

• procedura awaryjna w przypadku braku możliwości dostępu do Internetu;

• opis krok po kroku jak uzyskać decyzję ZUS, a następnie wystawić zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej;

• wymóg dla wszystkich lekarzy w Polsce od 1 lipca 2018 r.

2. Pozostałe nowości elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM):
• internetowe konto pacjenta (IKP);

• e-recepta;

• e-skierowanie;

• e-zlecenie;

• terminy wdrożenia;

• brak dostępu do systemu P1 – faktyczny czy prawny?;

• informacja dla pacjenta w formie SMS lub e-mail (wskazane w SIM).

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (nowość!):
• bardzo ważna zmiana dla świadczeniodawców;

• elektroniczna historia choroby – w przypadku świadczeniodawcy wykonującego działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne;

• elektroniczna historia zdrowia i choroby – w przypadku świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;

• wyjątek dla praktyk indywidualnych realizujących umowę w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna;

• co z podmiotami leczniczymi wykonującymi stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne?;

• warunek „prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej w rozumieniu przepisów ustawy o prawach pacjenta w postaci elektronicznej, przy czym w przypadku wystawiania recept i skierowań co najmniej poprzez nanoszenie danych za pomocą wydruku” (5 punktów);

• czy opłaca się dobrowolnie wdrożyć elektroniczną dokumentację medyczną w trakcie 2018 roku?; • § 10a wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

4. Projekt z dnia 18 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (nowość!):
• informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala; • informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę; • karta informacyjna z leczenia szpitalnego;

• rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

5. Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej:
• co sprawdzić przed nabyciem programu komputerowego?;

• identyfikacja osoby dokonującej wpisu i rejestrowanych przez nią zmian;

• wydruk w formach określonych w rozporządzeniu; • reguły skanowania dokumentacji papierowej do programu komputerowego;

• zasady niszczenia dokumentacji papierowej – kiedy i jak?;

• udostępnianie i eksport danych;

• zabezpieczenie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej – patrz punkty 7 i 8.

6. Zmiany wynikające z ustawy o działalności leczniczej i „pakietu kolejkowego”:
• oznaczenie podmiotu – z czego się składa?;

• pojęcie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego;

• 12 – cyfrowy numer księgi rejestrowej;

• nowa treść pieczątek;

• lista oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego w postaci elektronicznej;

• jak dołączyć do prowadzonej listy oczekujących oryginał skierowania?;

• uprawnienie części pielęgniarek i położnych do wystawiania recept na niektóre leki.

7. Ochrona danych osobowych:
• dane osobowe;

• zbiór danych;

• przetwarzanie danych;

• odbiorcy danych;

• administrator danych;

• system informatyczny;

• zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

• organ ochrony danych osobowych.

8. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych:
• Polityka bezpieczeństwa;

• Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;

• jak wdrożyć przepis rozporządzenia, który wymaga „opracowania i stosowania procedur zabezpieczania dokumentacji i systemów ich przetwarzania, w tym procedur dostępu oraz przechowywania”?

9. Konieczne elementy każdej dokumentacji medycznej oraz szczegółowe omówienie:
• historii zdrowia i choroby;

• historii choroby;

• okołooperacyjnej karty kontrolnej;

• karty noworodka;

• karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej;

• karty indywidualnej opieki prowadzonej przez położną;

• karty wizyty patronażowej; • karty wywiadu środowiskowo – rodzinnego;

• karty uodpornienia; 

• skierowania do szpitala lub innego podmiotu;

• skierowania na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie, finansowanego ze środków publicznych;

• karty przebiegu ciąży;

• książeczki zdrowia dziecka;

• karty informacyjnej z leczenia szpitalnego;

• informacji lekarza leczącego pacjenta w AOS dla kierującego lekarza POZ;

• książeczki szczepień;

• zaświadczenia;

• orzeczenia;

• opinii lekarskiej;

• listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych. 


10. Dokumentacja prowadzona przez lekarza, pielęgniarkę lub położną wystawiających recepty dla siebie (pro auctore) albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro familiae).

11. Dokumentacja medyczna w badaniach klinicznych.

12. Dokumentacja medyczna w medycynie pracy.

13. Warunki i okres przechowywania dokumentacji medycznej (nowość!).

14. Udostępnianie dokumentacji medycznej (nowość!):
• pacjentowi;

• osobie trzeciej;

• wykaz uprawnionych organów i podmiotów z ustawy;

• pojęcie wyciągu, odpisu i kopii;

• czy pacjent ma prawo do oryginałów dokumentacji? (nowość!);

• czy można przesyłać dokumentację medyczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej?;

• nowa wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej;

• wykaz zawierający informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej – obowiązkowy od 11 maja 2017 r. (nowość!).

15. Zgoda na zabieg medyczny:
• zgoda pacjenta;

• zakres uprawnień opiekuna faktycznego;

• prawa pacjenta małoletniego;

• rola sądu opiekuńczego;

• postępowanie wobec pacjenta nieprzytomnego;

• prawo do informacji o stanie zdrowia.

16. Case study.

17. Zajęcia warsztatowe. Dyskusja. 

Prowadzący:

Wojciech Haniszewski

Adwokat, dyrektor zarządzający. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu prawa gospodarczego i finansów, realizowanych w ramach projektów na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz innych ministerstw i urzędów centralnych.

 

Więcej informacji

Cena:

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 449 PLN+23% VAT (552,27 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word