telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Dokumentacja medyczna po zmianach - nowe wymagania w sprawie dokumentacji medycznej wprowadzone nowelizacją z 24 lutego 2017 r.

12.10.2017 (czwartek)

godz: 10:00-16:00, Warszawa

Cel szkolenia i program

Program:

1. Ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw – cel zmiany przepisów, termin wejścia w życie nowelizacji; poprzednie nowelizacje i kalendarium ich wejścia w życie;

2. Formy udostępniania dokumentacji medycznej. Wyciąg, odpis, kopia – nowe definicje ustawowe, wydruk dokumentacji, odwzorowanie cyfrowe (skan) dokumentacji a zdjęcie, informacja o stanie zdrowia a udostępnienie dokumentacji medycznej, różnice zakresów pojęć;

3. Nowe podmioty upoważnione do wglądu w dokumentację medyczną, udostępnianie dokumentacji medycznej: Rzecznikowi Praw Pacjenta (nowy zakres kompetencji), podmiotowi tworzącemu podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą, osobom wykonującym zawód medyczny w związku z procedurą uzyskiwania certyfikatów jakości, członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, udostępnianie do realizacji celów dydaktycznych, udostępnianie przedstawicielom ustawowym po śmierci pacjenta;

4. Tryb udostępnienia dokumentacji do wglądu, udostępnienie w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, możliwość sporządzania notatek i zdjęć dokumentacji;

5. Ograniczenie wydawania oryginału dokumentacji medycznej – warunki wydania oryginału dokumentacji, podmioty upoważnione do żądania dokumentacji w oryginale, udostępnianie zdjęć RTG;

6. Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej – nowe, niższe stawki opłat za kopie i wydruki dokumentacji medycznej, opłata za skan dokumentacji, opodatkowanie podatkiem VAT; formy udostępniania wolne od opłat;

7. Różne okresy przechowywania skierowań na badania lub zlecenia lekarza;

8. Wydanie dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia;

9. Postępowanie z dokumentacją medyczną przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych – szczególna ścieżka dostępu do dokumentacji medycznej;

10. Wykaz udostępnianej dokumentacji medycznej – nowy obowiązek, zakres niezbędnych informacji w wykazie;

11. Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji medycznej po zaprzestaniu wykonywania działalności leczniczej, podmioty odpowiedzialne za jej przechowywanie i udostępnianie, wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, kary pieniężne za niedopełnienie obowiązków;

12. Orzecznictwo sądowe związane z udostępnianiem dokumentacji medycznej oraz naruszeniem zbiorowych praw pacjenta;

13. Obszar dostosowania działalności leczniczej (regulaminu organizacyjnego, strony internetowej, tablicy ogłoszeń);

14. Dyskusja i podsumowanie.

Prowadzący

Tamara Zimna – doktor nauk prawnych, od 2002 roku zajmuje się wyspecjalizowanym doradztwem prawnym oraz redakcją komentarzy i artykułów prawniczych dotyczących funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w różnych formach - podmiotów leczniczych, zawodowych praktyk lekarskich i pielęgniarskich/położniczych.

Wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie prawa w ochronie zdrowia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Więcej informacji

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 449 PLN+23% VAT (552,,27 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word

* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl lub faksem na numer +48 22 378-29-50+48 22 378-29-50
  1. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem. Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 
  2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
  4. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
  6. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy Centrum Szkoleń EUreka s.c. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
  7. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu usług szkoleniowych.