telefon

Zadzwoń do nas:

534 003 935
534 006 501

534 007 315


chwilowki

Szkolenie

Cyberprzestępczość

 28.06.2019 r. (piątek) 

 godz: 10.00-16.00, Warszawa

Cel szkolenia i program

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do problematyki cyberprzestępczości i zagadnienia karnomaterialne (miejsce popełnienia przestępstwa, najważniejsze rodzaje cyberprzestępstw, problemy związane z wykazaniem wyczerpania znamion)

2. Procesowe aspekty prowadzenia postępowań ze szczególnym uwzględnieniem uzyskiwania dowodów

3. Ocena dowodów elektronicznych

4. Case study (podział uczestników na grupy, każda grupa otrzymuje jeden stan faktyczny do przeanalizowania i zaprezentowania propozycji przeprowadzenia czynności)

Prowadzący

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Katedry Postępowania Karnego oraz Centrum Badań nad Cyberprzestępczością WPiA UMK. Autor ponad 120 opracowań naukowych, w tym monografii Dowody elektroniczne w procesie karnym (Toruń 2004), Europejska  pomoc prawna w sprawach karnych (Toruń 2007), Europejskie prawo karne (Toruń 2008),Granice badań oskarżonego w celach dowodowych, (Toruń 2010), Karnoprawna reakcja na zjawisko kradzieży tożsamości (Warszawa 2015), Rzetelne postępowanie dowodowe w sprawach karnych w świetle orzecznictwa strasburskiego (Warszawa 2018). Współautor podręcznika Przebieg procesu karnego (Toruń  2003) oraz komentarza do kodeksu karnego (II wyd. - 2018).Członek kolegium redakcyjnego czasopisma Digital Evidence and Electronic Signature Law Review. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
W pracy  naukowej specjalizuje się w prawie dowodowym, przestępczości komputerowej, prawnych zagadnieniach nowych technologii oraz europejskim prawie karnym.

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 449 PLN+23% VAT (552, 27 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word
* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.

2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.

7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.


Informacje dodatkowe: