telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Bezpieczeństwo informacji w aspekcie GDPR/RODO - Jak wykazać należytą staranność w realizacji zasad RODO przygotowanie Jednostki do stosowania RODO po dniu 25 maja 2018 r. 

 14-15.06.2018 (czwartek-piątek)

 godz: 10:00-16:00, Warszawa

Cel szkolenia i program

 

Dzień I

 1. Ratio legis przepisów europejskich.
 2. Omówienie podstawowych zmian.
 3. Co, nie koniecznie znaczy jak?
 4. Implementacja przepisów europejskich na gruncie prawa polskiego.
 5. Projekt nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w Polsce.
 • Rola jednostki centralnej
 • Konieczność podjętych regulacji
 • Nadrzędność przepisów europejskich
 • O co tak naprawdę chodzi?
 • Dyskusyjna konieczność regulacji.

Dzień II

 1. Nowe wyzwania związane z obowiązkiem stosowania GDPR/RODO od dnia 25 maja 2018r
 2. Ochrona danych osobowych a bezpieczeństwo informacji (wnioski z przeglądu RODO)
 3. Niezbędne prace do wykonania w okresie do dnia 25 maja 2018r, (Harmonogram działań)
 4. Bezpieczeństwo informacji – zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne-Cyberbezpieczeństwo , istotne powiązania z GDPR/RODO

Prowadzący

Jarosław Ciesielski
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie wieloletniej praktyki zawodowej zarówno w sektorze publicznym, jak również firmach komercyjnych zdobył doświadczenia w następujących dziedzinach:
· prowadzenie szkoleń i prezentacji z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, zarządzania finansami i budżetu zadaniowego oraz dziedzin związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej;
· prowadzenie szkoleń i prezentacji z zakresu prawa, finansów, zarządzania, sprzedaży, psychologii;
· doradztwo w zakresie prawa, finansów (w tym publicznych) oraz otwierania i prowadzenia własnej firmy.;
· przygotowanie, organizacja, prowadzenie i ewaluacja szkoleń w ramach działania własnej firmy i korporacji;
· prowadzenie rachunkowości, zarządzanie zasobami oraz inne działania związane z prowadzeniem własnej firmy;
· przygotowanie i opiniowanie dokumentów w zakresie wprowadzanych w jednostce regulacji wewnętrznych (zarządzenia, procedury, instrukcje) pod względem legalności i skuteczności regulacji;
· prowadzenie kontroli zewnętrznych i wewnętrznych;
· zarządzania dużymi zespołami w obszarze finansowym i sprzedażowym banków polskich i zagranicznego towarzystwa ubezpieczeniowego;
· planowania i rozliczania budżetów oraz określanie i monitoring planów sprzedaży jednostek bankowych w ramach zarządzania regionalnego jednego z największych banków komercyjnych w Polsce oraz towarzystwa ubezpieczeniowego na poziomie centrali.
Posiada 20-to letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i seminariów. Przeprowadzał szkolenia dla następujących podmiotów:
· Ministerstwa, Urzędy Marszałkowskie, Powiatowe urzędy pracy, SANEPID, inspekcja weterynaryjna, urzędy skarbowe, samorządy, urzędy wojewódzkie, itd.

Krzysztof Radecki
Absolwent Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Francuskiego Instytutu Zarządzania. Certyfikat Międzynarodowego Instytutu Audytorów Wewnętrznych poświadczający uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w sektorze administracji państwowej (Certified Government Auditing Professional®) , egzamin państwowy przed Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Finansów uprawniający do pracy na stanowisku audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.
W 2007 roku uzyskanie uprawnień trenera Ministerstwa Finansów w zakresie audytu wewnętrznego. W 2016r Studia podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej , kierunek cyberbezpieczeństwo. 23 lata doświadczeń w zakresie prowadzenia szkoleń i zajęć dydaktycznych – tj. m.in.: prezentacje publiczne, seminaria, wykłady, warsztaty dla: firm komercyjnych w ramach zawodowych obowiązków i działań jako menedżer z 11 letnim doświadczeniem pracy w instytucjach finansowych; sektora publicznego w trakcie swojej 14 letniej pracy audytora wewnętrznego w instytucjach publicznych oraz jako wykładowca na uczelniach państwowych i prywatnych.
Od 2014r moje zainteresowania zawodowe nakierowane są głównie na promowanie wiedzy i praktyki w zakresie audytu zintegrowanego (Integrated Auditing ) oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz cyberbezpieczeństwem , również. w kontekście sprawnej i efektywnej kontroli zarządzania.

Więcej informacji

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 899 PLN+23% VAT (1105,77 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word

* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl lub faksem na numer +48 22 378-29-50+48 22 378-29-50
 1. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem. Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 
 2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 4. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 6. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy Centrum Szkoleń EUreka s.c. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
 7. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu usług szkoleniowych.