telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Administracyjne kary pieniężne.

 04.10.2018 r. (czwartek) 

 godz: 10.00-16.00, Wrocław

Cel szkolenia i program

1. Pojęcie administracyjnej kary pieniężnej;
2. Wymiar kary a nałożenie kary;
3. Pojęcie zaległej administracyjnej kary pieniężnej;
4. Idea uznania administracyjnego w kontekście administracyjnej kary pieniężnej;
5. Zakres zastosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach administracyjnych kar pieniężnych;
6. Zasady ogólne postępowania administracyjnego w postępowaniu w sprawach administracyjnych kar pieniężnych:
a) Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony: treść zasady i zakres jej zastosowania (art. 7a k. p. a.);
Czym jest korzyść strony?
Jak rozumieć pojęcie wątpliwości co do treści normy prawnej? Czyje wątpliwości należy mieć tu na uwadze?
b) Zasada współdziałania organów administracji: treść zasady i zakres jej zastosowania (art. 7b k. p. a.);
c) Zasada proporcjonalności: źródła i treść (art. 8 § 1 k. p. a.);
d) Zasada bezstronności: źródła i treść (art. 8 § 1 k. p. a.);
e) Zasada równego traktowania: źródła i treść (art. 8 § 1 k. p. a.);
Jakie mogą być konsekwencje naruszenia zasady równości? Szczególna podstawa wznowienia z art. 145 b k. p. a.?
f) Zasada ugodowego załatwiania spraw: źródła i treść; (art. 13 § 1 k. p. a.);
Jaki jest zakres obowiązków organu wynikających z tej zasady?
Jak rozumieć każdy etap sprawy?
g) Zasada dwuinstancyjności: źródła i treść (art. 15 k. p. a.);
Jak zmiany w obrębie dwuinstancyjności postępowania administracyjnego wpływają na postępowanie odwoławcze?
7. Wszczęcie postępowania administracyjnego w administracyjnej kary pieniężnej – problematyka braków podania, pozostawienia podania bez rozpatrzenia;
8. Udział podmiotów na prawach strony w postępowaniu w sprawie administracyjnej kary pieniężnej;
9. Doręczenia pism – doręczenie zwykłe i zastępcze, zasada podwójnego awiza, źródła ustalania adresu strony, problem podmiotów faktycznie nieprowadzących żadnej działalności i niepodejmujących korespondencji;
10. Terminy w postępowaniu administracyjnym – rodzaje, charakter oraz prawne znaczenie terminów, zagadnienie przywrócenia terminu;
11. Postępowanie dowodowe w sprawach administracyjnych kar pieniężnych.
Jakie nowe czynności należy wykonać, by wydać decyzję negatywną dla strony?
Kiedy wysyłać do strony zawiadomienie o możliwości wydania decyzji negatywnej?
12. Przesłanki wymiaru kary;
13. Rozstrzygnięcie sprawy w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej;
14. Umorzenie postępowania w sprawie administracyjnej kary pieniężnej– forma i przesłanki;
15. Niepodleganie karze – przesłanki i procedura;
16. Odstąpienie od wymierzenia kary – przesłanki i procedura;
17. Środki odwoławcze w sprawach administracyjnych kar pieniężnych;
Pojęcie prawomocności decyzji (art. 16 § 3 k. p. a.). Czym się różni prawomocność od ostateczności decyzji?
Kiedy decyzja staje się ostateczna, kiedy prawomocna a kiedy i ostateczna i prawomocna?
18. Mediacja w sprawach administracyjnych kar pieniężnych (Rozdział 5a k. p. a.); W jakich sprawach mediacja może znajdować zastosowanie? Jakie są obowiązki organu?
19. Elementy decyzji administracyjnej (art. 107 § 1 k. p. a.);
20. Postępowanie odwoławcze w sprawach administracyjnych kar pieniężnych: zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania (art. 127a k. p. a.), wykonalność decyzji (art. 130 § 4 k. p. a.), zakres postępowania wyjaśniającego (art. 136 § 2 – 4 k. p. a.), wytyczne organu odwoławczego co do wykładni przepisów prawa (art. 138 § 2a i 2b);
Kiedy decyzja staje się ostateczna? Jakie są kompetencje organu odwoławczego?
21. Europejska współpraca administracyjna (Dział VIIIa k. p. a.): przesłanki, procedura, obowiązki organów;
22. Zaskarżanie do sądu decyzji w sprawach administracyjnych kar pieniężnych;
23. Ulgi administracyjnych karach pieniężnych;
24. Przedawnienie orzekania w sprawie administracyjnej kary pieniężnej;
25. Przedawnienie wykonania decyzji w sprawie administracyjnej kary pieniężnej;
26. Egzekucja nieuiszczonej kary administracyjnej.

Prowadzący

  • Wykładowca akademicki - adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego
  • współautor zmian legislacyjnych w Kodeksie postępowania administracyjnego – członek Zespołu do spraw reformy postępowania administracyjnego przy Prezesie Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  • autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego;
  • ekspert sejmowej Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Zmian w Kodyfikacjach podczas prac nad reformą postępowania administracyjnego, druk sejmowy 1183; członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej;
  • absolwent Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim;
  • praktyk legitymujący się egzaminem sędziowskim, z bogatym i wieloletnim doświadczeniem w sprawach administracyjnych – obecnie adwokat, wpisany również na listę radców prawnych, posiadający doświadczenie w pracy w sądzie administracyjnym;
  • doświadczony trener w szkoleniach z zakresu postępowania administracyjnego dla administracji publicznej;
  • trener w szkoleniach dla jednostek samorządu terytorialnego organizowanych przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 499 PLN+23% VAT (613,77 PLN brutto).

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Więcej informacji

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word